NabavkeJAVNI POZIV za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju mogućnost distribucije SetTopBoxova usluge MojaTV na području teritorije Europe, Australije, SAD i Kanade i koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti, da dostave podatke u vezi sa distributivnim kapacitetima kojima raspolažu

 

Po ovom Javnom pozivu BH Telecoma d.d. Sarajevo, pravna lica, potencijalni ponuđači usluga distribucije STB, BH Telecomu su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1.    Izjavu na memorandumu pravnog lica da BH Telecomu može ponuditi distribuciju STB uređaja na navedena područja.

2.    Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima.

3.    Notarski obrađenu/ovjerenu Izjavu datu pod materijalnom i svakom drugom odgovornosti i ovjerenu pečatom pravnog lica i potpisom odgovornog lica pravnog lica, ponuđača, da pravno lice (ponuđač) ima sva potrebna odobrenja nadležnih organa / institucija u državama na navedenim teritorijama za distribuciju STB uređaja.

4.    Tabelarni spisak svih država u kojima ponuđač može distribuirati STB uređaje

5.    Tabelarnu listu svih gradova u kojima ponuđač ima distributivne centre i svih gradova u kojima ponuđač na raspolaganju ima pod-distributivne centre

6.    Ime i kontakt telefon odgovorne osobe Vašeg pravnog lica, pružaoca usluga distribucije STB uređaja.

 

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „STB distribucija - 2015. – Ne otvaraj“

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je 10 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba .

 

10.07.2015