NabavkeJAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke SIM programa

 

 

Predmet javnog poziva

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom na polju nabavke SIM programa dostavljanjem pisama namjere kojim izjavljuju da mogu:

 

·    Obezbijediti Certifikate Kvaliteta (ukoliko ponuđač zastupa proizvođača potrebno je da zastupani proizvođač posjeduje Certifikate).

 

 

Uz pismo namjere, zainteresirani ponuđači su dužni dostaviti:

 

·      Certifikate Kvaliteta (ukoliko ponuđač zastupa proizvođača potrebno je da zastupani proizvođač posjeduje Certifikate), i to:

-       Certifikat ISO 9001:2008

-       Certifikat ISO 14001:2004

-       GSM International security certificate

-       The national information security products EAL4+ certificate

-       IC card registration

 

 

Tražena dokumentacija mora biti originalna (ili ovjerene kopije), na memorandumu ponuđača/proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

 

Podnošenje pisma namjere

 

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv ponuđačima za iskazivanje interesa za saradnju na polju nabavke SIM programa – ne otvaraj!''

 

Ostalo

 

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem faksa: +387 33 256 435.

08.08.2017