NabavkeJAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge: Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Juniper Networks

 

JAVNI POZIV

Potencijalnim ponuđačima koji mogu izvršiti isporuku sljedeće usluge:

Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Juniper Networks

 

 

Predmet javnog poziva:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecom d.d.Sarajevo  dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa isporukom sljedeće usluge:

 

Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Juniper Networks za 2017. godinu.

 

Potencijalni ponuđač potrebno je da obezbijediti usluge tehničke podrške:

a)      Usluge popravke/zamjene neispravnog hardvera

b)      Podrška pri problemima u održavanju hardvera i softvera

 

za sljedeću opremu koja je u radu u mreži BHTelecoma:

 

Redni broj

Naziv uređaja

Proizvođač

Juniper 

1.

Juniper M320

Juniper

 

                                              

Pružanje usluge a). Usluga popravke/zamjene neispravnog hardvera podrazumjeva zamjenu HW komponente ukoliko se utvrdi da nije moguće otkloniti smetnju i staviti uređaj u normalno funkcionisanje bez popravke hardvera.

 

Pružanje usluge b). Podrška pri problemima u održavanju hardvera i softvera osim rješavanja HW/SW problema uključuje i instalaciju/implementaciju SW korekcija i redovnih SW update-a koje je potrebno realizovati u cilju sprečavanja nastanka SW problema i ispravljanja SW propusta.

 

Za pružanje navedenih usluga ponuđač je dužan obezbijediti lokalnu 'on-site' podršku. Ponuđač mora imati dovoljan broj obučenih kadrova za pružanje navedene usluge.

 

Autorizacija:

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti original ovlaštenje (autorizacije) od strane proizvođača (Juniper Networks) navedene  opreme za nuđenje predmetnih usluga.

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Direkcija BH Line

Franca Lehara 7, Sarajevo

 

sa naznakom: Prijava na Javni poziv proizvođaču/distributerima za  isporuku sljedećih usluga:

 

Pružanje usluga tehničke podrške pri održavanju TK opreme proizvođača Juniper Networks

Ostalo:

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa važećim zakonskim propisima o nabavkama Bosne i Hercegovine.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

 

 

05.12.2016