NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

LOT -1Oprema za održavanje WLL sistema

 

EFAU – 2M – 1.9 GHz;                                       633 kom

PCU BATTERY;                                                 1.325 kom

REGULATED AC7DC CONV.UNIVERSAL;      1.325 kom

 

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način polaganja kaucije 10% početne prodajne cijene sredstva – Žiralno

Vrijeme i način prodaje sredstva kupcu u posjed – do 30 dana po obostranom potpisa ugovora

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene – Žiralno u roku od 7 dana od obostranog potpisa ugovora

 

 

LOT – 2Oprema za održavanje PCM sistema

 

ROFBS 197 102/1 R 2A PBA-UPS-PGS 4 PGS8;            600 kom

BFLBS 101 02/1 R1D SUBRACK COMPLETE PGS4;     26 kom  

 

Početna prodajna vrijednost – 300,00 KM

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način polaganja kaucije 10% početne prodajne cijene sredstva – Žiralno

Vrijeme i način prodaje sredstva kupcu u posjed – do 30 dana po obostranom potpisa ugovora

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene – Žiralno u roku od 7 dana od obostranog potpisa ugovora

 

 

LOT – 3   CTA-POTS terminalna oprema 1-line za DECT sistem

 

CTA-POTS terminalna oprema 1-line;                 62 kom

 

Početna prodajna vrijednost – 300,00 KM

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način polaganja kaucije 10% početne prodajne cijene sredstva – Žiralno

Vrijeme i način prodaje sredstva kupcu u posjed – do 30 dana po obostranom potpisa ugovora

Način i uslovi plaćanja kupoprodajne cijene – Žiralno u roku od 7 dana od obostranog potpisa ugovora

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koja su predmet prodaje zainteresovanikupcimogusaznatidobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila adnan.najetovic@bhtelecom.ba ili telefon 061 377 500.

 

Svarashodovanasredstvasu uskladištena na slijedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo )

 

II.

 

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 100,00 KM ( stotinu KM )

 

Za LOT-2 = 30,00 KM ( trideset KM)

 

Za LOT-3 = 30,00 KM ( trideset KM)

 

 

 

 

 

 

III.

Prijave za učestvovanje na usmenom javnom nadmetanju/ licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za Usmeno javno nadmetanje/Licitaciju po Javnom Oglasu br. 05.3.2-2.4-61464/17   (NE OTVARATI!)“ najkasnije do četvrtka 07.09.2017. godine u 10.00 sati.

 

 

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/ cijene (sa uračunatim PDV-om) za svaki LOT,

b)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu.

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID broj za pravna lica  - ovjera Opština

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora – ovjera Opština

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana - ovjera Opština

h)    dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije).

 

Javno nadmetanje / licitacija će se obaviti u četvrtak 07.09.2017. godine, u 11.00 sati, u sjedištu Generalne direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje na javnom nadmetanju/licitaciji dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

                                                                                 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 ( CET) u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištima BH Telecom-a d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Sva navedena oprema je u nekorištenom stanju.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava putem javnog nadmetanja koja je imenovana Rješenjem Generalnog direktora Društva broj: 05.4.1-2.1-18098/16 od 30.09.2016.godine a na način definisan Uputstvom o postupku za prodaju sredstava dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo br. WIG 7-10/08-01 od 15.02.2016. godine.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Adnan Najetović, T: + 387 33 256 314 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 61 377 500 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba)

-       Mirza Odobašić, T: + 387 33 256 154 (mirza.odobasic@bhtelecom.ba)

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666; ( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

28.08.2017