NabavkeJAVNI POZIV Potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju VDI sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkom

Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju VDI sistema

 

 

Podrška za sistem sljedečih karakteristika

 

Opis karakteristika

Podrška za hipervizore

VMWare vSphere 5.x

Podrška za Citrix XenDesktop VDI Edition Per User/Device     

količine

datum isteka postojećih licenci

30

30. mart 2017. god

40

18. mart 2016. god

10

19. februar 2016. god

 

Predmet nabavke će biti:

 

Usluge lokalne tehničke podrške  pri održavanju VDI sistema

 

 

Potencijalni ponuđači moraju poštovati sve specifičnosti postojeće mreže BH Telecoma, u potpunosti prilagoditi ponuđeno rješenje postojećem stanju mreže BH Telecoma, pri tome ne narušavajući postojeće funkcionalnosti i topologiju mreže.

 

Autorizacija:

 

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti i potvrdu od strane proizvođača opreme da je potencijalno ponuđač ovlašten da nudi usluge održavanja, SWa i licenci koji su premet javnog oglasa.

Ukoliko se usluge održavanja za neke stavke nude preko partnera, potrebno je da se odstavi autorizacija od strane proizvođača za tog partnera i kopija ugovra o saradnji između potencijalnog ponuđača i tih partnera.

 

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe.

 

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d.Sarajevo

Direkcija BH Line

Franca Lehara 2, Sarajevo

 

sa naznakom: Prijava na Javni poziv proizvođaču/ distributerima za “ Usluge lokalne tehničke podrške  pri održavanju VDI sistema” – Ne otvaraj!

 

Ostalo:

 

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

 

02.07.2015