NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

1. RASHODOVANE SIROVINE

 

LOT – 1 Rashodovano željezo cca. 10.000 kg

 

Sastav:

- toplovodni kotao 1 komada,

- kombinovani plamenik 1 komada,

- sistem za napajanje 1 komad

- garazna vrata 1 komada,

- komorni ventilacioni sistem sa ventilatorima 20 komada

- prikolice za prevoz stubova 2 komada

- klima uređaji 12 komada

 

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 4.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje - Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana; skladište prodavca Alipašin Most - Sarajevo / Tuzla / Bihać

 

 

2. RASHODOVANA VOZILA

 

 

LOT - 2 Putničko terensko motorno vozilo LADA NIVA, 1.7 benzin, God. proiz. 2005

Stanje opreme: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište prodavca Tuzla

 

 

LOT - 3 Putničko motorno vozilo Škoda Fabia comby classic 1.9. SDI God. proiz. 2005

Stanje opreme: polovno/ nije u voznom stanju/ havarisan

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište prodavca Tuzla

 

 

LOT - 4 Putničko motorno vozilo Škoda Fabia comby classic 1.9. SDI God. proiz. 2004

Stanje opreme: polovno/ nije u voznom stanju/havarisan

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište prodavca Tuzla

 

 

LOT - 5 Teretno terensko motorno vozilo ISUZU D-MAX 2.5 TD 4x4 God. proiz. 2008

Stanje opreme: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 4.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište prodavca Bihać

 

 

LOT - 6 Putničko motorno vozilo moped PIAGGIO Liberty 50 God. Proiz. 2005 ( komada 2)

Stanje opreme: polovno/ nije u voznom stanju

Početna prodajna vrijednost – 700,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište prodavca Bihać

 

 

3. RASHODOVANE AKUMULATORSKE BATERIJE

 

 

LOT – 7 Rashodovane akumulatorske baterije ( 435 komada)

 

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 12.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana; skladište prodavca Alipašin Most - Sarajevo / Bihać

 

 

4. RASHODOVANA TK OPREMA

 

LOT – 8 Rashodovane radio-relejne antene (22 komada)

 

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (Netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Licitacija

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstva – do 7 radnih dana; skladište prodavca Alipašin Most - Sarajevo / Bihać

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koje su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištima rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila kemal.salaka@bhtelecom.ba ili na telefon 062 33 00 66.

 

Naprijed navedena rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećim lokacijama:

 

* Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, Tel. 033 766 666

 

* Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Tuzli, Ul. Bosanska poljana b.b., 75000 Tuzla, Tel. 035 290 444/ 035 290-115

 

* Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Binaću, Ul. Ivana Franje Jukića b.b. 77000 Bihać, Tel. 037 351 540

 

II

* Način prodaje:

 

> Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije za LOT 1,2,3,4,5,6,8

 

> Javna prodaja putem javnog nadmetanja/ pismene ponude za LOT 7

 

* Svi učesnici u postupku javne prodaje dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 (odnosi se na pravna i fizička lica),

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 4.000,00 KM

 

Za LOT-2 = 500,00 KM

 

Za LOT-3 = 1.000,00 KM

 

Za LOT-4 = 1.000,00 KM

 

Za LOT-5 = 4.000,00 KM

 

Za LOT-6 = 700,00 KM

 

Za LOT-7= 12.000,00 KM

 

Za LOT-8 = 1.000,00 KM

 

* Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom.

 

* Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji.

 

* Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.

 

* U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude, a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi slijedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.

 

* Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

 

* Rashodovana sredstva koja su klasifikovana kao “elektronski I/ili električni otpad” mogu se ustupiti samo pravnim licima koja su zakonski ovlaštena za njihovo sigurno zbrinjavnje, a u skladu sa važećim zakonskim propisima.

 

III

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa obavezno naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti sa imenom – nazivom ponuđača na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti

preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-2.4-25091/18 (NE OTVARATI!)“ najkasnije do ponedjeljka 19.03.2018 godine do 10.00 sati.

 

* Prijave koje na Protokol BH Telecom-a d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti primljene i bit će ODMAH vraćene!

 

Prijava treba da sadrži:

a) Lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

b) upisanu inicijalnu ponudjenu cijenu za svaki LOT za koji se prijavljuje (u netto iznosu)

c) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji / za pravna lica - ovjera Opština,

d) ovjerenu kopiju poreznog ID broja / za pravna lica - ovjera Opština,

e) ovjerenu kopiju lične karte / za fizička lica - ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 5 (pet) dana od prijema predračuna/ potpisa Ugovora – ovjera Opština,

h) potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude – 30 (trideset) dana - ovjera Opština,

i) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude - (uplatnica depozita / kaucije).

j) Kopija Rješenja/dozvole nadležnog organa za zbrinjavnje elektronskog i električnog otpada ili ovjerena izjava ponuđača kojim se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština!

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove 1,2,3,4,5,6,8 će se održati u ponedjeljak 19.03.2018. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, III sprat.

 

Javno nadmetanje / zatvorene ponude za LOT 7 će se održati u ponedjeljek 19.03.2018. godine, u 14.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Pravo prisustvovanja i učestvovanja na javnom nadmetanju imaju samo zakonski ovlašteni predstavnici ponuđača ili njihovi opunomoćenici.

 

IV

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

* Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecom-a d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem javnog nadmetanja koja je imenovana od strane Izvršnog Direktora za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Br. 03-2.3-43801/17 od 07.07.2017 godine!

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

* Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

08.03.2018