NabavkeKONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

 

 

I

 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje Direktora Odjela za internu reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

II

 

Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo izvršit će Odbor za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine sa mogućnošću ponovnog izbora u skladu sa zakonom. Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su članovima 30. do 33. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH, članovima 108. do 111. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, kao i Pravilnikom o radu interne revizije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

 

Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju uređuju se ugovorom zaključenim sa Društvom, a  na osnovu odluke Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

 

III

 

Kandidat koji aplicira za direktora Odjela za internu reviziju mora ispunjavati sljedeće uslove:

 

A. OPĆI

 

1.  da je državljanin Bosne i Hercegovineda ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ne starije od   6  (šest ) mjeseci i CIPS-ovo Obavještenje o evidenciji prebivališta, ne starije od 3 (tri) mjeseca);

2.     da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih);

3.    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

4.    da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

5.   da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo nespojivo sa dužnostima direktora odjela interne revizije u posljednjih 5 (pet) godina, isključujući vrijeme zatvorske kazne ( dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

(Dioničko društvo BH Telecom d.d. Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uslove po konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije, kako bi provjerilo tačnost podataka navedenih u naprijed navedenoj izjavi);

6.   da nije pravosnažno kažnjen za privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnosti direktora odjela interne revizije u posljednjih 5 (pet) godina, (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog suda);

7.    da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti direktora odjela interne revizije (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

8.    da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u oblasti revizije (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

9.   da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu člana Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti F BiH odnosno Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

10.  da nije član Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, niti radnik Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, kao i da nema direktni ili indirektni finansijski interes u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

11.  da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena u općini ili od strane notara);

12.  da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje traženih poslova.

 

 

B. POSEBNI

 

1)    da ima završenu visoku stručnu spremu ekonomskog smjera-stečenu po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom II ciklusa studija (master) u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (dokaz: ovjerena fotokopija diplome);

2)     da posjeduje certifikat ovlaštenog internog revizora (dokaz: ovjerena fotokopija certifikata);

3)   da posjeduje certifikat  ovlaštenog  revizora (dokaz: ovjerena fotokopija certifikata);

4)   da ima najmanje 5 (pet) godine  radnog iskustva nakon sticanja tražene spreme,  na  finansijsko-računovodstvenim poslovima ili poslovima revizije i finansijske kontrole ili poslovima planiranja i analize, a od toga najmanje tri godine na poslovima interne revizije (dokaz: potvrda/uvjerenje  o radnom stažu u obavljanju traženih poslova ).  

 

IV

 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, uzet će se u obzir i sljedeće:

-          sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva;

-          sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu reviziju;

-     komunikacijske i organizacijske sposobnosti , inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka;

-        znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, računovodstva i revizije,a posebno za primjenu važećih računovodstvenih i revizijskih standarda, te međunarodnog okvira za profesionalno djelovanje Interne revizije;

-          sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima;

-          sposobnost za samostalno i timsko vršenje poslova interne  revizije;

-          da posjeduje  znanja vezana za djelatnost telekomunikacija;

-          iskustva, angažovanost, rezultati i priznanja u dosadašnjem radu.

 

V

 

Kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju.

 

Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.

 

Konkurs ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja u jednom od  dnevnih  listova u BiH i web stranici Društva.

 

Prijave kandidata treba da sadrže  biografiju (CV) sa tačnom adresom i kontakt telefonom, kopiju lične karte, te dokaze kako je to navedeno u tački III.

 

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti  

 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: “Prijava za konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju“                   (NE OTVARATI).

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni putem pošte na adresu navedenu u prijavi u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Odjela za internu reviziju.

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2017