NabavkeTREĆI JAVNI POZIV

za prodaju rashodovanih sredstava po popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine, u Generalnoj direkciji

I

Predmet prodaje su rashodovana sredstva po popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2014. godine, u Generalnoj direkciji, lagerovani u zgradi Telecom Inžinjeringa, Bulevar Meše Selimovića br. 18, 71000 Sarajevo, po lotovima:
- LOT 1 – Rashodovana računarska oprema i ostale uredske mašine:
(Računari bez diska i memorije, monitori, laptopi, UPS baterije, multifunkcijski uređaji, štampači, skeneri, serveri bez diska i memorije, ormari za servere, DCME oprema sa pripadajućim rezervnim dijelovima, mjerni i kontrolni uređaji, telefoni fiksni, mobilni, satelitski i ostala informatička oprema).

- LOT 2 – Namještaj za opšte i posebne namjene i drugo:
(Stolovi, stolice, ormari, kasete, jarboli, sitan inventar, auto gume, sajamska oprema).

-       Način prodaje, javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca,

-       Početna prodajna cijena:

-       za LOT 1 – 5.000,00 KM bez PDV-a; za LOT 2 – 500,00 KM bez PDV-a,

-       Svi učesnici su dužni uplatiti iznos za LOT 1 –  500,00 KM, za LOT 2 – 50,00 KM na ime kaucije za ozbiljnost ponude na blagajni Generalne direkcije, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo, III. sprat, najkasnije 24 sata prije otvaranja ponuda ili depozit na račun Društva kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000030950092,

-       Uplata postignute kupovne cijene izvršit će se na osnovu Ugovora potpisanog sa kupcem,

-       Predaja kupljenih sredstva izvršit će se na lokaciji Telecom Inžinjering, Bulevar Meše Selimovića br. 18, 71000 Sarajevo, precizirana zaključenim ugovorom,

-       Povrat uplaćenih sredstava izvršit će se isplatom iz blagajne Generalne direkcije ili na TRN, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji u slučaju da odustane od kupovine kojem će se ukupna prodajna cijena umanjiti za iznos položene kaucije / uplaćenog depozita.

-       U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude.

-       Sva oprema koja je predmet prodaje, kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

-       Komisija za prodaju po prispjelim ponudama razmatra prispjele ponude, te Upravi Društva predlaže s kim će se potpisati ugovor o prodaji

 

II

1.         Ponude za rashodovana sredstva iz tačke I  sa naznačenim brojem LOT-a, predati u zapečačenoj koverti pod šifrom ili imenom – nazivom ponuđača i podacima o ponuđaču putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo, sa naznakom „PONUDA  ZA TREĆI JAVNI POZIV ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA BROJ: 05.3.1-8035/15-34 – “NE OTVARATI“,  najkasnije do četvrtka 31.12.2015. godine, do 12.00 sati.

Ponuda treba da sadrži:
a)         popunjen formular/obrazac za cijenu ponude (preuzima se na protokolu BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo)
b)         ovjerenu kopiju registracije za pravna lica,
c)         ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte za fizička lica,
d)         ukupnu ponuđenu cijenu bez PDV-a;
e)         izjavu o prihvatu rashodovanih sredstava u zatečenom stanju,
f)         izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupno ugovorenog iznosa u roku 5 (pet) radnih dana od potpisa Ugovora,
g)         Izjavu da kupac prihvata rok odvoza rashodovanih sredstava – 5 (pet) radnih dana po izvršenoj uplati ugovorene cijene i uz potpis Zapisnika o primopredaji sredstava,
h)         izjavu o opciji ponude – 60 (šezdeset) dana,
i)          potvrdu/dokaz o položenoj kauciji/uplati depozita.

 

III

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u četvrtak 31.12.2015. godine, u 13.00 sati, u sjedištu Generalne direkcije, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo – sala za sastanke, III. sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ponuđači koji su dostavili ponudu za Javni poziv, odnosno osobe ovlaštene za učešće.

IV

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena u odnosu na početnu. Ponuda koja ne bude sadržavala sve potrebne elemente definisane u tački II neće se uzeti u razmatranje. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje.

 V

Termini za davanje informacija o predmetu prodaje i najave pregleda su:
ponedjeljak, 28.12.2015. godine, od 10.00 – 12.00 sati,
srijeda, 30.12.2015. godine, od 10.00 – 12.00 sati.
Kontakt telefoni: 033 256 118; 033 256 165.

 

 

 

25.12.2015