NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANE OPREME (treći put)

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovane opreme DD BH Telecoma, Direkcije Zenica putem usmenog javnog nadmetanja

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU RASHODOVANE OPREME

                                        (treći put)

 

I

 

 

Predmet javnog oglasa je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovane opreme DD BH Telecoma, Direkcije Zenica putem usmenog javnog nadmetanja, kako slijedi

 

 

Redni broj

NAZIV MATERIJALA

Početna  prodajna cijena bez PDV-a

Depozit 10% od početne cijene

        1.

Terminalna oprema za bežićni pristup (ISDN mrežni terminal NT, EFAU1-1,9GFz, EFAU-2M-1,9GHz, EPCU-B FOR EFAU-X, EFAU HANGER-50 PACK, kabl TZE 10106 KX, kabl TZE 102 7112/16 KX, manžetna reparaturna 200/65-1500, PGS MTU 4,

PGS MTU 8.)

232.033,84 KM

23.203,00 KM

 

II

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoje prijave – zapečaćene koverte dostave putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo Direkcija Zenica, ul.Masarykova 46, 72000 Zenica sa naznakom na koverti «PRIJAVA ZA JAVNO NADMETANJE/ LICITACIJU – Ne otvaraj» .

III

Prijava za učestvovanje na javnom nadmetanju treba da sadrži:

a) Pravna lica:

- Naziv ponuđača sa tačnom adresom, brojem telefona, ID brojem i PDV brojem

- „Izvod iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne

   stariji od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija)

- Potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude

- Broj transakcijskog računa i naziv banke na koji će biti izvršen povrat depozita

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne   cijene na račun BH Telecoma

  broj  1610550030740108  kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata  depozita

  za učešće po Javnom oglasu .

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao

  najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku   5 dana od potpisa ugovora ili

  preuzimanja porezne fakture, na transakcijski račun 1610550030740011,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao 

  najpovoljniji, izuzeti kupljenu opremu u roku od 5 (pet) radnih dana nakon izvršene uplate

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana

 

b) Fizička lica:

- Ime i prezime, broj lične karte, tačna adresa i broj telefona

- Potpisan obrazac za cijenu ponude  

- Broj transakcijskog računa i naziv banke na koji će biti izvršen povrat depozita

- Kopiju uplatnice o uplaćenom depozitu od 10% od početne  cijene na račun BH Telecoma

   broj  1610550030740108 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo sa naznakom: Uplata depozita za

   učešće po Javnom oglasu.

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao

  najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku  5 dana od potpisa ugovora ili

  preuzimanja  porezne fakture, na transakcijski račun 1610550030740011,

- Potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao 

  najpovoljniji, izuzeti kupljenu opremu u roku od 5 (pet) radnih dana nakon izvršene uplate

- Potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana

 

IV

Svi zainteresovani mogu pogledati opremu i materijal svakim radnim danom, od dana objavljivanja 22.12.2015.godine do 28.12.2015.godine  u periodu od 12,00-14,00 sati u Poštanskom centru, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br.2.);

Kontakt osobe za pregled su : Hodžić Zijad, kontakt telefon 032/244-928 i Mahmutović Senad, kontakt telefon 032/405-901.

 

V

Obrasci za sačinjavanje prijave mogu se preuzeti na protokolu Direkcije Zenica ili u Centru Pošta Zenica kod  Senada Mahmutovića ili Bečak Isveta, od dana objave u dnevnim novinama, svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je 29.12.2015. godine do 09,00 sati poštomililično, naadresuDD «BHTELECOM» DIREKCIJAZENICA, ul. Masarykova 46 – 72000 ZENICA.

Otvaranje prijava/koverata u prisustvu ponuđača i izbor kupca putem usmenog javnog nadmetanja izvršit će se  uprostorijamaDD «BHTELECOM» DIREKCIJAZENICA, ul. Masarykova 46 – 72000 ZENICA, sala na II spratu  dana 29.12.2015.godine u 10,00 sati,

 

Prisustvovanje na javnom nadmetanju/licitaciji dozvolit će se samo ponuđačima koji su blagovremeno dostavili prijavu za javno nadmetanje/licitaciju i to za fizička lica – lično prisustvo ili opunomoćenici, a za pravna lica osobe ovlaštene za učešće na licitaciji.

Izbor kupca će se izvršiti  po kriteriju «najviša ponuđena cijena».

 

Ponude sa ponuđenom cijenom manjom od početne iz tačke I. ovog Oglasa ili neblagovremeno pristigle ponude neće se uzeti u razmatranje. Nakon otvaranja blagovremeno pristiglih prijava, nastavlja se usmeno javno nadmetanje u cilju dobijanja ponude sa što višom ponuđenom cijenom. Svaki učesnik je vezan svojom ponudom sve dok se ne stavi veća ponuda. Licitacija – usmeno javno nadmetanje traje sve dok se stavljaju veće ponude.

 

Izbor najpovoljnije ponude izvršit će se samo u slučaju učešća minimalno dva ponuđača.

 

Prodaja se vrši po sistemu viđeno-kupljeno te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Kupac je dužan na račun prihoda BH Telecoma d.d. Sarajevo uplatiti postignutu cijenu u roku od 5 dana od potpisa ugovora ili preuzimanja porezne fakture. Ukoliko kupac odustane od kupovine, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit  se ne vraća. Sve troškove vezane za kupovinu, snosi kupac.

 

Kupljena oprema preuzima se u viđenom stanju u roku od 5 (pet) radnih dana na navedenoj lokaciji, po uplati postignute cijene i uz potpis zapisnika o primopredaji opreme, uz obavezno prisustvo ovlaštenog predstavnika ponuđača.

Prodavac je u obavezi ispostaviti kupcu fakturu za kupljenu opremu.

Povrat uplaćenog depozita svim ponuđačima izvršit će se uplatom na račun ponuđača, izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji, u slučaju da isti odustane od kupovine.

 

VI

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone broj 032/244-928 Hodžić Zijad. i 032/404-404 Vejspahić Mustafa.         

22.12.2015