NabavkeJAVNI POZIV za dostavljanje ponude za realizaciju usluge Proširena garancija

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica (u daljem tekstu: Aplikante) da dostave ponude za realizaciju usluge Proširena garancija/osiguranje terminalne opreme (mobitela, tablet računara, laptopa, minilaptopa i druge opreme) koju korisnici kupuju u BH Telecomu uz ugovor o korištenju usluge.

 

Proširena garancija je dodatna usluga prema kojoj će BH Telecom za određenu cijenu mjesečne naknade nuditi korisnicima asemblirane usluge BH Telecoma pokrivenost od šteta nastalih na uređaju, a koje nisu pokrivene garancijom proizvođača, uz obezbjeđen asistencijski servis.

 

Koncept usluge definisan je u dokumentu „Model pružanja usluge Proširena garancija“.

 

Uz ponudu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

-     Odobrenje za rad izdato od strane Agencije za nadzor osiguranja u BiH (u slučaju da je Aplikant osiguravajuće društvo),

-  Popunjen neizbrisivom tintom i ovjeren „Formular/Model ocjene ponuda Aplikanata za uslugu Proširena garancija“,

-       Uslovi o pružanju usluge osiguranja terminalne opreme,

-       Prijedlog modela ponude.

 

Formular/Model ocjene ponuda Aplikanata za uslugu Proširena garancija i Model pružanja usluge Proširena garancija, svi zainteresovani mogu preuzeti zahtjevom na e-mail: mirza.hadzic@bhtelecom.ba.

 

U slučaju da je Aplikant posrednik u osiguranju, dostavlja ponudu u ime osiguravajućeg društva za kojeg posreduje, te obavezno uz ponudu prilaže dokaz da je posrednik u osiguranju registrovan u posebnom registru društava za zastupanje u osiguranju na području BiH, koji vodi Agencija za nadzor osiguranja u BiH. BH Telecom ugovor o partnerskoj saradnji zaključuje isključivo sa ovlaštenim osiguravajućim društvom.

 

Svi listovi popunjenog „Formulara/Modela ocjene ponuda Aplikanata za uslugu Proširena garancija“ trebaju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama, parafirani ili potpisani od strane ovlaštenog lica.

 

Rang lista ponuda će se formirati na osnovu ostvarenog broja bodova iz „Formulara/Modela ocjene ponuda Aplikanata za uslugu Proširena garancija“, a princip bodovanja svake stavke dat je u Formularu/Modelu.

 

Informacija o rangiranju će biti dostavljena svim Aplikantima, koji su dostavili ponudu u definisanom roku. U slučaju eventualnog odustajanja prvorangiranog Aplikanta ili nepostizanja dogovora sa BH Telecomom, BH Telecom zadržava pravo da realizaciju projekta prenese na slijedećeg niže rangiranog Aplikanta.

 

Aplikant je upoznat i saglasan da se ovaj poziv za dostavu ponuda dostavlja isključivo u svrhu međusobne razmjene informacija radi eventualnog pristupanja daljim razgovorima, te BH Telecom ne preuzima obavezu zaključivanja ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Aplikantima.

Ponude koje ne budu dostavljene u skladu s ovim Javnim pozivom neće biti razmatrane.

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi  nikakve troškove prijavljenih.

 

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren do 09.12.2016. do 15:00 sati.

 

Ponude se podnose na protokol BH Telecoma, adresa:

BH Telecom d.d.Sarajevo

Izvršna Direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara br.7,

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

sa naznakom: “Partnerska ponuda za uslugu Proširena garancija“- Ne otvaraj

 

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem:

-       fax. 033/256-435

-       e-mail:mirza.hadzic@bhtelecom.ba

 

                               

 

07.11.2016