NabavkeJAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke SIM/USIM programa

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ul. Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo,

www.bhtelecom.ba; ID broj: 4200211100005; PDV broj: 200211100005, objavljuje:

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju na polju nabavke SIM/USIM programa 

 

Predmet javnog poziva

 

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom na polju nabavke SIM/USIM programa dostavljanjem pisama namjere kojim izjavljuju da mogu:

 

 

 

 

 

Uz Pismo namjere, zainteresirani ponuđači su dužni dostaviti:

 

 

 

 

Tražena dokumentacija mora biti originalna (ili ovjerene kopije), na memorandumu ponuđača/proizvođača, ovjerena pečatom i potpisana od ovlaštene osobe. Svi dokumenti trebaju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BiH od strane sudskog tumača.

 

Podnošenje pisma namjere

 

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Služba za nabavku i distribuciju roba, terminalnih uređaja i sadržaja

Ul. Franca Lehara 7

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

 

sa naznakom: ''Prijava na javni poziv ponuđačima za iskazivanje interesa za saradnju na polju nabavke SIM/USIM programa– ne otvaraj!''

 

Ostalo

 

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se zatražiti u pisanoj formi, putem faksa: +387 33 256 435.

28.09.2017