NabavkeJAVNI POZIV za prodaju materijala neopasnog otpada – sekundarnih sirovina putem prikupljanja pismenih ponuda

Na osnovu Odluke Generalnog direktora o načinu i uslovima prodaje rashodovanih sredstava po popisu na dan 31.12.2014. godine, u Generalnoj direkciji broj: 5.2.3-8035-8/15 od 11.08.2015. godine i Uputstva o postupku za prodaju sredstava Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo broj: 00.1-2.1-5593/08 od 18.3.2008. godine, BH Telecom d.d. Sarajevo – Izvršna direkcija za ekonomsko-finansijske poslove objavljuje:

 

 

 

JAVNI POZIV

za prodaju materijala neopasnog otpada – sekundarnih sirovina putem prikupljanja pismenih ponuda

 

                                                                                  I

Predmet prodaje materijal neopasni otpad – sekundarna sirovina zatečen kod primopredaje objekta – poslovna zgrada BH Telecoma u Dioničkom Društvu BH Telecom Sarajevo  Generalna direkcija:

                                                                                 

1.    Staro otpadno željezo, cijevi, vrata, rasvjetni stubovi sa okapnicom, armaturne mreže, aluminijske ploče, po slijedećim uslovima:

 

·           Način prodaje, javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca,

·           Svi učesnici su dužni uplatiti iznos od 500,00 KM na ime kaucije za ozbiljnost ponude, na blagajni Generalne direkcije, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo, III. sprat ili na račun Društva kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000030950092, 

·           Početna prodajna jedinična cijena po kilogramu za željezo 0,20 KM sa PDV-om, za aluminij 1,20 KM sa PDV-om, sa uključenim utovarom i transportom od strane kupca do odlagališta uz vaganje istog i potpis Zapisnika o primopredaji,

·           Uplata postignute kupovne cijene izvršit će se na osnovu Ugovora potpisanog sa kupcem, a odmah po izvršenom utovaru, prevozu i vaganju otpadnog materijala,

·           Predaja kupljenih sredstva izvršit će se na lokaciji poslovna zgrada BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo,

·           Povrat uplaćenih sredstava izvršit će se isplatom iz blagajne Generalne direkcije ili na TRN izuzev ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji u slučaju da odustane od kupovine, u tom slučaju pristupit će se zaključivanju ugovora sa drugorangiranim,

·           Komisija za prodaju po prispjelim ponudama razmatra prispjele ponude, te Upravi Društva predlaže s kim će se potpisati ugovor o prodaji i konačnom zbrinjavanju neopasnog otpada.

 

II

  1. Ponude za navedeni materijal iz tačke I  – 1. predati u zapečačenoj koverti pod šifrom ili imenom – nazivom ponuđača i podacima o ponuđaču putem pošte ili neposredno na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo, sa naznakom „PONUDA  ZA OTPADNI MATERIJAL – SEKUNDARNU SIROVINU” broj: 8035-9/15 – NE OTVARATI, najkasnije do petka 28.08.2015. godine, do 10.00 sati.      

 

Ponuda treba da sadrži:

 

a)    popunjen formular/obrazac za cijenu ponude (preuzima se na protokolu BH Telecoma, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo)

b)    ukupnu ponuđenu cijenu bez PDV-a; PDV po stopi 17% i ukupnu cijenu sa PDV-om,

c)    ovjerenu kopiju registracije za pravna lica,

d)    izjavu o prihvatu materijala u zatečenom stanju,

e)    izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupno ugovorenog iznosa po zaključenju Ugovora, odmah po izvršenom prevozu i vaganju otpadnog materijala,

f)     Izjavu da kupac prihvata rok odvoza otpadnog materijala u toku vikenda po zaključenom Ugovoru,

g)    izjavu o opciji ponude – 60 (šezdeset) dana,

h)    potvrdu/dokaz o uplati iznosa od 500,00 KM na ime kaucije za ozbiljnost ponude.

 

 

III

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti u petak 28.08.2015. godine, u 10.30 sati, u sjedištu Generalne direkcije, Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo – sala za sastanke, III. sprat. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači koji su dostavili ponudu za Javni poziv, odnosno osobe ovlaštene za učešće.

 

           

                                                                                   IV

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda koja ne bude sadržavala sve potrebne elemente definisane u tački II neće se uzeti u razmatranje. Sve ponude koje pristignu poslije navedenog roka, bez obzira kada su poslane, neće se uzeti u razmatranje. U slučaju ponuđene iste jedinične cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas. U slučaju da cijene u prispjelim ponudama budu ispod tržišnih cijena ili ostali uslovi budu nezadovoljavajući, prodavač zadržava pravo da poništi javno prikupljanje ponuda bez obrazloženja.

 

 

                                                                                  V

 

Termini za davanje informacija o predmetu prodaje i najave pregleda su:

 

-       utorak,    25.08.2015. godine, od 10.00 – 12.00 sati,

-       četvrtak,  27.08.2015. godine, od 10.00 – 12.00 sati.

 

Kontakt telefoni: 033 256 118; 033 256 165.

21.08.2015