NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

  1. RASHODOVANI ELEKTRONSKI I ELEKTRIČNI DIJELOVI TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 1 iznosi 3.000,00 KM - brutto)

 

            (početna cijena za opremu iz LOT-a 2 iznosi 1.000,00KM - brutto)

 

 

  1. RASHODOVANA VOZILA

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 3 iznosi 5.000,00 KM  - brutto)

 

 

  1. ELEKTRONSKI OTPAD – AKUMULATORI

 

(početna cijena za opremu iz LOT-a 4 iznosi 35.000,00 KM - brutto)

 

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koje su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila kemal.salaka@bhtelecom.ba ili telefon 062 33 00 66.

 

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na slijedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecoma d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo )

 

II.

Ø  Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije za LOT-ove 1, 2 i 3.

Ø  Pismeno javno nadmetanje (zatvorene koverte) za LOT 4

 

 

u sljedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 500,00 KM ( petstotina KM )

 

Za LOT-2 = 200,00 KM (dvijestotine KM)

 

Za LOT-3 = 1.500,00 KM (hiljadupetstotina KM)

 

Za LOT-4 = 3.500,00 KM (trihiljadepetstotina KM)

 

 

 

 

 

 

 

III.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.3.2-11076/17- 8 -1 (NE OTVARATI!)“ najkasnije do četvrtka 30.03. godine do 11.00 sati.

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/cijene (brutto) za svaki LOT,

b)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština,

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština,

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora – ovjera Opština,

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština

h)    potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana - ovjera Opština,

i)      dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije)

j)      Kopija Rješenja/dozvole nadležnog organa za zbrinjavnje elektronskog i električnog otpada (samo za LOT-4).

 

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove 1, 2 i 3  će se obaviti u četvrtak 30.03.2017. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

 

Pismeno Javno nadmetanje za LOT 4 će se obaviti u četvrtak 06.04.2017. godine, u 12.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje na javnim nadmetanjima dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

                                                                                 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecoma d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašetnog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem javnog nadmetanja koja je imenovana od strane Generalnog direktora br. 01.2.3-7439/16 od 29.03.2016 godine.

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

 

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666;

( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

24.03.2017