NabavkeJavni poziv za iskazivanje interesa

S ciljem istraživanja tržišta i utvrđivanja potencijalnih ponuđača (dobavljača), BH Telecom poziva pravna lica koja imaju outdoor površine na području teritorije BiH (FBiH, RS i Distrikta Brčko), i koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti, da dostave podatke u vezi sa OOH površinama kojima raspolažu.

 

Po ovom Javnom pozivu BH Telecoma d.d. Sarajevo, pravna lica, potencijalni ponuđači usluga zakupa OOH površina, BH Telecomu su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1.   Izjavu na memorandumu pravnog lica da BH Telecomu može ponuditi:

 

 

 

 

 

2.   Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima;

 

3.   Notarski obrađenu/ovjerenu Izjavu datu pod materijalnom i svakom drugom odgovornosti i ovjerenu pečatom pravnog lica i potpisom odgovornog lica pravnog lica, ponuđača OOH površina, da pravno lice (ponuđač) ima sva potrebna odobrenja nadležnih organa / institucija za sve površine koje je nudi za oglašavanje BH Telecomu;

 

4.   Fotografije (u elektronskoj formi) i naznačene pozicije svih outdoor oglasnih površina kojima raspolaže firma;

 

5.   Tabelarni spisak svih OOH oglasnih površina za oglašavanje, sa naznačenom adresom/gradom gdje se svaka nalazi površina, dimenzijama oglasne površine i podatkom da da li je oglasna površina osvjetljena ili nije;

 

6.   Ime i kontakt telefon odgovorne osobe Vašeg pravnog lica, pružaoca usluga OOH oglašavanja

 

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

 

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja

Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo

sa naznakom: „Outdoor oglašavanje - 2016.“

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka BH Telecomu je 10 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba

 

 

.

 

 

 

 

17.11.2015