NabavkeJAVNI POZIV potencijalnim ponuđačima koji mogu ponuditi Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju IPTV i VoIP sistema

BH Telecom d.d. Sarajevo poziva pravna lica da iskažu svoj interes za poslovnu saradnju sa BH Telecomom dostavljanjem pisma namjere, u vezi sa nabavkom

Usluge lokalne tehničke podrške pri održavanju Bežičnog Triple Play sistema na području Distrikta Brčko.

 

Tehnička specifikacija:

 

OPREMA

 

1

GLOBTEL AIR Bazna stanica sa 90° sektorskom  antenom  i pripadajućim nosačem

 

kpl.

 

1

1.1

IF kontroler MP

--

--

1.2

IF kontrolirani konverter

--

--

1.3

CPS jedinica za napajanje sistema

--

--

1.4

WLTS (bežični transportni sistem)

--

--

1.5

GPS referentna jedinica sa antenom

--

--

1.6

HP server

--

--

1.7

ProStream 1000 multiplexer

--

--

2

Casa Systems C2200 CMTS

kom.

1

3

Harmonic Ltd. NSG 9000 EdgeQAM

kom.

1

4

Rezervna CPS jedinica za napajanje

kom.

1

 

Predmet nabavke će biti:

 

Usluge lokalne tehničke podrške  pri održavanju Bežičnog Triple Play sistema na području Distrikta Brčko

 

Potencijalni ponuđači moraju poštovati sve specifičnosti postojeće mreže BH Telecoma, u potpunosti prilagoditi ponuđeno rješenje postojećem stanju mreže BH Telecoma, pri tome ne narušavajući postojeće funkcionalnosti i topologiju mreže.

 

Autorizacija:

Uz pismo namjere, potrebno je dostaviti i potvrdu od strane proizvođača opreme da je potencijalno ponuđač ovlašten da nudi usluge održavanja opreme, sa svim pratećim SWotovima i potencijalnim licencama koji su premet javnog oglasa.

 

Ukoliko se usluge održavanja za neke stavke nude preko partnera, potrebno je da se dostavi autorizacija od strane proizvođača za tog partnera i kopija ugovora o saradnji između potencijalnog ponuđača i tih partnera.

 

Pismo autorizacije mora biti originalno, na memorandumu proizvođača, ovjereno pečatom i potpisano od ovlaštene osobe.

 

Podnošenje pisma namjere:

Pismo namjere potrebno je dostaviti na adresu:

 

BH Telecom d.d.Sarajevo, Direkcija BH Line, Franca Lehara 2, 71000 Sarajevo

 

sa naznakom: Prijava na Javni poziv proizvođaču/ distributerima za Usluge lokalne tehničke podrške  pri održavanju Bežičnog Triple Play sistema na području Distrikta Brčko” – Ne otvaraj!

 

Ostalo:

BH Telecom po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma d.d. Sarajevo.

 

BH Telecom zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

Javni poziv za iskazivanje interesa za poslovnu saradnju ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

 

 

24.06.2015