NabavkeJAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

 

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi: 

 

  1. RASHODOVANA GSM OPREMA

 

LOT - 1   Bazna stanica (BS) - Ericsson Mod. 2102 - (37 komada)

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 8.000,00 KM (netto)

 

 

LOT - 2   Bazna stanica (BS) - Ericsson Mod. 2202 – 86 komada

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 15.000,00 KM (Brutto)

 

 

LOT - 3   Bazna stanica (BS) - Ericsson Mod. 2302 – 10 komada

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (Brutto)

 

 

LOT - 4  GSM Antene Kathrein – 14 komada

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (Brutto)

 

  1. RASHODOVANA INFORMATIČKA OPREMA

 

LOT – 5 (BRAND NAME MONITORI – LCD (63 komada)  +  CRT – (21 komada))

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.500,00 KM ( Brutto)

 

 

LOT – 6 (BRAND NAME Desk-top RAČUNARI (125 kom) + BRAND NAME lap-top računari (26 kom)

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.500,00 KM ( Brutto)

 

 

LOT – 7 (Printeri, skeneri, multifunkcijski uređaji, kopir aparati  (72 kom))

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM ( Brutto)

 

LOT – 8 (Serveri – 163 komada)

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM ( Brutto)

 

 

LOT – 9 (Bežične tastature – 1.179 kom)

Stanje opreme: NOVO

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM ( Netto)

 

 

LOT - 10  Ostala informatička oprema ( Projektor, UPS-ovi, switchevi)

Stanje opreme: Korišteno

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (Netto)

 

3.  RASHODOVANI TELEFONSKI APARATI

 

LOT – 11 Telefonski aparati (bežični i žični) – Panasonic, Gigaset, Planet… (40 komada)

Stanje opreme: Korišteno i novo

Početna prodajna vrijednost – 400,00 KM (Netto)

 

4.  RASHODOVANA VOZILA

 

LOT – 12 (Isuzu D-Max, Pick- up 4x4, 2005 godište, 2500 ccm

Stanje opreme: Korišteno - neispravno

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (Netto)

 

 

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstavima koja su predmet prodaje zainteresovanikupcimogudobiti u skladištu rashodovane opreme, uz prethodnu najavu putem emaila   adnan.najetovic@bhtelecom.ba ili telefon 061 377 500.

 

Svarashodovanasredstvasu uskladištena na sljedećoj lokaciji:

 

ü  Skladište BH Telecom-a d.d. Sarajevo u Sarajevu Alipašin most, Ul. Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo )

II.

Ø  Javna prodaja putem usmenog javnog nadmetanja/licitacije za LOT-ove 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12.

Ø  Javno nadmetanje ( zatvorene ponude) za LOT-ove 1 i 2.

 

 

u slijedećim iznosima za svaki LOT kako slijedi:

 

Za LOT-1 = 800,00 KM ( osamstotina KM )

 

Za LOT-2 = 1.500,00 KM (hiljaduipetstotina KM)

 

Za LOT-3 = 300,00 KM (tristotine KM)

 

Za LOT-4 = 200,00 KM (dvijestotine KM)

 

Za LOT-5 = 150,00 KM (stotinuipedeset KM)

 

Za LOT-6 = 150,00 KM (stotinuipedeset KM)

 

Za LOT-7 = 100,00 KM (stotinu KM)

 

Za LOT-8 = 300,00 KM (tristotine KM)

 

Za LOT-9 = 300,00 KM (tristotine KM)

 

Za LOT-10 = 50,00 KM (pedeset KM)

 

Za LOT-11 = 40,00 KM (četrdeset KM)

 

Za LOT-12 = 300,00 KM (tristotine KM)

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju /licitaciji za kupovinu rashodovane opreme iz tačke I. ovoga javnog poziva sa naznačenim brojem LOT-a/LOT-ova predati u zatvorenoj koverti pod imenom – nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču na Protokol BH Telecom-a, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom pošiljkom sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu br. 05.2.3-2.4-31817/17 (NE OTVARATI!)“ najkasnije do srijede 28.06.2017.godine do 10:00 sati (za LOT-ove 1-4) ili do četvrtka 29.06.2017.godine do 10:00 sati (za LOT-ove 5-12).

 

 

Prijava treba da sadrži:

a)    Prijavu sa upisanim iznosom incijalne ponude/ cijene (brutto) za svaki LOT,

b)    Lične i kontakt podatke o ponuđaču ( adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c)    ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica  - ovjera Opština,

d)    ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjera Opština,

e)    potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatu ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f)     potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana od potpisa Ugovora – ovjera Opština,

g)    potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, kupljenu opremu staviti u dalju upotrebu – ovjera Opština

h)    potpisanu i ovjerenu izjavu o opciji licitirane ponude – 60 (šezdeset) dana - ovjera Opština,

i)      dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije).

j)      Kopija Rješenja/dozvole nadležnog organa za zbrinjavnje elektronskog i električnog otpada ( LOT-ovi 1-10)

 

Javno nadmetanje (zatvorene ponude) za LOT-ove 1, 2, 3 i 4  će se obaviti u srijedu 28.06.2017. godine, u 11.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

 

Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 će se obaviti u četvrtak 29.06.2017. godine, u 11.00 sati, u upravnoj zgradi Društva - Generalna direkcija, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo  – Sala za sastanke, III sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

Prisustvovanje na javnim nadmetanjima dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima.

                                                                                 

IV.

Termini za davanje informacija o predmetima prodaje, uvid u dokumentaciju i najave pregleda su:

 

-       Svakim radnim danom od 08.00 -15.00 sati u prostorijama Generalne Direkcije Društva, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo.

 

 

Zainteresovana lica pregled opreme u skladištu BH Telecom-a d.d. Sarajevo mogu izvršiti samo u prethodno zakazanom terminu uz prisustvo lica ovlašenog od strane Komisije.

 

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava Društva putem javnog nadmetanja /licitacije koja je imenovana od strane Generalnog direktora Br. 01.2.3-7439/16 od 29.03.2016 godine!

 

Napomena:

 

Za LOT-ove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 oprema će se ustupiti samo onim pravnim licima koja posjeduju odobrenje nadležnog organa za zbrinjavanje elektronskog i električnog otpada kao i onim pravnim i fizičkim licima koji u prijavi za učestvovanje na licitaciji dostave ovjerenu izjavu da će ukoliko budu izabrani kao najpovoljniji ponuđač / kupac, kupljenu opremu nastaviti namjenski koristiti.

 

 

Osobe ovlaštene za davanje informacija:

 

-       Kemal Šalaka, T: + 387 33 256 163 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 62 330 066 (kemal.salaka@bhtelecom.ba)

 

-       Adnan Najetović, T: + 387 33 256 314 ; F: + 387 33 256 945 ; GSM: +387 61 377 500 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba)

 

-       Idriz Pašić, T: + 387 33 766 666;

( idriz.pasic@bhtelecom.ba)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

09.06.2017