Javni oglas za prijem radnika

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 13/19), a na osnovu člana 92. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, br. 00.1-1.1-1881/16-9 i 00.1-1.1-27474/17-5, te u vezi sa tačkom II Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1-2.1-14-30760-5/19 od 31.07.2019. godine, vršilac dužnosti direktora RD Tuzla objavljuje

 

J A V N I  O G L A S

Za  prijem radnika u radni odnos u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u direkciji Tuzla, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto:
- 37. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca
, sa mjestom rada u Gradačcu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, a po potrebi i izvan prodajnog mjesta (rad sa korisnicima na terenu),

2. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

3. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma,

4. Vrši  prijem,obradu zahtjeva i reklamacija  za usluge,

5. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,

6. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

7. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

8. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova i radnih zadataka vezanim za ostvarenje planskih veličina.

I  Opšti uslovi:

-  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

- SSS( IV stepen stručne spreme), sa završenom: elektrotehničkom, gimnazijom, ekonomskom ili drugom srednjom školom tehničkog ili društvenog smjera,

- radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

- Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, koja sadrži kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO ne prihvata se kao dokaz o radnom iskustvu).

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

Napomena:

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013.godine.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascima nema naznake da su bez roka važenja, isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

IV Oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, RD Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Tuzla

Sa naznakom ''Prijava na javni oglas za radno mjesto 37. Šalterski radnik – ne otvarati''

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                               

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.  

 

 

 

 

 

 

11.10.2019