Vodič o pristupu informacijama u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo

Na osnovu člana 83. stava (3) tačke c) Statuta Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo 00.1-1.1-1881/16-9 od 25.02.2016. godine, Uprava Društva na svojoj 64. sjednici održanoj dana 08.06.2016.godine, d o n o s i

 

 

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA   

 

I           OPŠTE ODREDBE

Član 1.

(Predmet i svrha)

 

(1)  Vodičem za pristup informacijama (u daljem tekstu: Vodič) uređen je posupak i način dobivanja informacija koje su pod kontrolom Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu: BH Telecom).

 

(2)  Svrha Vodiča je da svako fizičko i pravno lice može ostvariti pravo na pristup informacijama koje su pod kontrolom BH Telecoma, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 32/01 i 48/11) (u daljem tekstu: Zakon).

 

 

II          POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJI

 

Član 2.

(Zahtjev za pristup informaciji)

 

(1)  Zahtjev za pristup informaciji je potrebno u pismenom obliku dostaviti poštom ili putem Protokola u sjedištu BH Telecoma u ulici Franca Lehara broj 7, Sarajevo, koji je potrebno:

 

a)    Da sadrži ime i prezime/puni naziv firme podnosioca zahtjeva i adresu, po mogućnosti broj telefona,

b)    Da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije, kako bi se zahtjevu moglo što kvalitetnije udovoljiti,

c)    Da je čitko napisan na jednom od službenih jezika u BiH,

d)    Da je potpisan od strane podnosioca zahtjeva.

 

(2)  Podnosilac zahtjeva nije dužan da navodi obrazloženje za koje potrebe mu treba informacija koju traži zahtjevom.

 

 

Član 3.

(Utvrđivanje izuzetaka)

 

(1)  BH Telecom će utvrditi izuzetom od saopštavanja onu informaciju koja je u suprotnosti sa interesima i okolnostima propisanim u Zakonu, nakon svestrane ocjene svakog pojedinačnog slučaja, a naročito:

 

a)    Ako utvrdi izuzetak u smislu članova 6., 7. i 8. Zakona za cijelu ili dio tražene informacije,

b)    Ako utvrdi, nakon ispitivanja javnog interesa u smislu člana 9. Zakona, da saopštavanje nije u javnom interesu.

 

(2)  BH Telecom će dostaviti informacije ukoliko ih posjeduje.

 

(3)  BH Telecom će rješavajući svaki pojedinačni zahtjev, obavezno provesti ispitivanje javnog interesa, u skladu sa članom 9. Zakona, odnosno svaku korist i svaku štetu koje mogu proisteći iz saopštavanja informacije.

Član 4.

(Pristup informacijama lične prirode)

 

(1)  Zahtjev koji se odnosi na ličnu informaciju podnosioca zahtjeva, pored prethodno navedenoih uslova, može podnijeti samo fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

 

(2)  Ako zahtjev predaje fizičko lice na koje se zahtjev odnosi, to lice je dužno da prilikom predaje na uvid pokaže svoju ličnu kartu ili dokument sa slikom.

 

(3)  Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik podnosioca zahtjeva ili osoba koju podnosilac zahtjeva pismeno ovlasti za pristup informaciji , ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati na uvid svoju ličnu kartu ili dokument sa slikom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i ličnu kartu ili dokument sa slikom podnosioca zahtjeva.

 

 

Član 5.

(Nemogućnost postupanja po zahtjevu)

 

(1)  Ako BH Telecom nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu, radi nepostojanja formalnih uslova propisanih u članu 2. Vodiča, u takvom slučaju će najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, rješenjam obavijestiti podnosioca zahtjeva da isti ne može biti obrađen iz formalnih razloga.

 

(2)  Protiv rješenja iz stava (1) podnosilac zahtjeva može izjaviti žalbu, organu nadležnom za njeno razmatranje.

 

(3)  Ukoliko podnosilac zahtjeva podnese novi preinačen zahtjev isti će se smatrati novim zahtjevom.

 

 

Član 6.

(Obrada zahtjeva za pristup informaciji)

 

(1)  Nakon što je zahtjev razmotren i odobren pristup informaciji, generalni direktor donijet će rješenje kojim se u cjelosti ili djelimično odobrava pristup informaciji.

 

(2)  Rješenje o odobravanju ili djelimičnom odobravanju pristupu informaciji sadrži:

a)    Obavijest o mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama BH Telecoma i

b)    Obavijest o mogućnosti umnožavanja informacije, troškovima umnožavanja, s tim da se pristup informaciji omogućava nakon izvršene uplate, ili

c)    Prilog kopije tražene informacije, kad se informacija ustupa besplatno.

 

(3)  Ako BH Telecom odbije pristup informaciji, rješenje će sadržavati:

a)    Zakonski osnov za izuzeće tražene informacije i

b)    Pouku o pravu na prigovor, naznaku i adresu organa kojem se prigovor podnosi, rok za podnošenje prigovora.

 

(4)  Rješenje se dostavlja podnosiocu zahtjeva u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Član 7.

(Prigovor na rješenje)

 

(1) U slučaju odbijanja pristupa informaciji u cjelosti ili djelimično, podnosilac zahtjeva može podnijeti prigovor generalnom direktoru u roku od osam dana od dana prijema rješenja kojim se odbija pristup informaciji.

 

(2) Rješenje doneseno po prigovoru je konačno u upravnom postupku i protiv njega podnosilac zahtjeva može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

 

Član 8.

(Troškovi umnožavanja)

 

(1)  Informacija se stavlja na raspolaganje podnosiocu zahtjeva besplatno u obimu do 10 strana.

 

(2)  Za svaku narednu stranicu neophodno je platiti naknadu od 0,50 KM po jednoj stranici, o čemu će BH Telecom obavijestiti podnosioca zahtjeva kao i o načinu uplate iznosa za troškove umnožavanja.

 

(3)  Umnožavanje informacije se vrši nakon što podnosilac zahtjeva dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova umnožavanja.

 

Član 9.

(Indeks registar)

 

(1)    Indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom BH Telecoma i nalazi se u prilogu ovog Vodiča i čini njegov sastavni dio.

 

(2)    Prilog Vodiča čini i uzorak zahtjeva za pristup informacijama.

 

 

III         ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

 

(1) Vodič o pristupu informacijama stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu BH Telecoma.

 

(2) Ovim Vodičem stavlja se van snage Vodič broj: 00.1-2.1-10508/08 od 27.05.2008. godine.

 

 

 Sarajevo, 08.06.2016.godine

 

 

Indeks registar (PDF)

Uzorak zahtjeva za pristup informacijama (PDF)