Izmjene u Cjenovniku BH Telecoma - izmjene u prilogu Specifični uslovi usluge Moj izbor

Obavijest korisnicima

Obavještavamo korisnike usluga BH Telecoma da se od 26.jula 2019. godine vrše izmjene u Cjenovniku, u dijelu Prilog 6.45. - Specifični uslovi usluge Moj izbor, na način da se u ovaj prilog dodaje novi stav, stav 5, koji glasi:

 

„(5) U slučaju kada Nositelj želi da kreira Moj izbor grupu sa MojaTV komponentom, s obzirom da u tom slučaju ne može postojati obavezno trajanje ugovornog odnosa za Moj izbor uslugu, ugovaranje Moj izbor usluge se vrši putem zahtijeva (papirni, telefonski, email), koji se smatra aneksom ugovora. Kao i u ostalim slučajevima zaključivanja ugovora za Moj izbor uslugu, i u ovom slučaju je prethodno zaključivanju istog potrebno da su svi priključci koji se uključuju u Moj izbor grupu na Nositelju. BH Telecom će Nositelja na adekvatan način upoznati sa pravima u pogledu raskida ugovora u slučaju da se isti zaključio putem jednog ili više sredstava za daljinsku komunikaciju.“

 

U istom prilogu Cjenovnika (Specifični uslovi usluge Moj izbor) dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

26.07.2019