BH Telecom | 13.07.2012 07:19

Javni konkurs za izbor kandidata za Odbor za reviziju dioničkog društva BH Telecom Sarajevo


Na osnovu člana 8. stav 1. tačka d) i člana 26. stav 1. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 8/05, 81/08 i 22/09), člana 73. stav (1) tačka l) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-2.1-13898-8/10 od 29.09.2010 godine, broj: 00.1-1.2-6005/11-2 od 03.06.2011. godina i broj: 00.1-1.2-17254/11 od 29.08.2011. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo raspisuje


Javni konkurs za izbor kandidata za

Odbor za reviziju dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

I

Objavljuje se Javni konkurs za izbor kandidata za 3 (tri) člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo).

II

Nadzorni odbor Društva će izvršiti izbor kandidata Odbora za reviziju, većinom glasova na osnovu provedenog Javnog konkursa i podnijeti prijedlog za imenovanje Skupštini Društva.

Mandat članova Odbora za reviziju traje 4 (četiri) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora, u skladu sa zakonom.

Dužnosti Odbora za reviziju utvrđene su članom 28. Zakona o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine.

Naknada i druga prava članova Odbora uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine Društva.

III

Kandidat koji aplicira za člana Odbora za reviziju mora ispunjavati slijedeće uslove:

 

A.            OPĆI

 

  1. da je stariji od 18 godina, a mlađi od 65 godina na dan imenovanja, (dokaz: ovjerena kopija lične karte),
  2. da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci i CIPS-ovu prijavu prebivališta ne stariju od 3 (tri) mjeseca),
  3. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine, prije dana objavljivanja ovog konkursa, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
  4. da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
  5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojive s dužnošću člana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje nadležnog suda i policijske uprave o nevođenju krivičnog postupka, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup-prekršaj koji predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju člana Odbora za reviziju, (ne starije od 3 mjeseca),
  6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odbora za reviziju, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
  7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti  F BiH odnosno Bosne i Hercegovine, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
  8. da nije na funkciji u političkoj stranci, (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
  9. da nije član Nadzornog odbora ili Uprave Društva, zaposlenik Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Društvu, (dokaz:potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa).

 

B.           POSEBNI

 

-       da ima visoku stručnu spremu – završen ekonomski ili pravni fakultet (dokaz: ovjerenu fotokopiju dokaza o stručnoj spremi),

-       da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, na finansijsko – računovodstvenim poslovima, poslovima revizije, finansijske kontrole ili privrednog prava (dokaz: potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu),

-       da posjeduje stručna znanja vezana za nadležnosti i rad Odbora za reviziju i način rada organa upravljanja privrednih društava.

 

Napomena za alineju 6. A.,:

-       kandidati koji su rođeni u F BiH za koje se krivična evidencija vodi u nadležnom MUP-u u F BiH, dužni su dostaviti uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo nespojive s funkcijom člana Odbora za reviziju, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne

-       kandidati koji su rođeni u RS za koje se krivična evidencija vodi u nadležnom MUP-u u RS koji zbog zakonskih ograničenja ne budu mogli pribaviti traženo uvjerenje, isto će po službenoj dužnosti pribaviti Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će navedena uvjerenja pribaviti samo za one kandidate, koji uz prijavu na Konkurs, dostave dokaz da su se obratili nadležnom MUP-u za izdavanje uvjerenja, a nisu uspjeli pribaviti uvjerenje o neosuđivanosti.

 

IV

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i slijedeće:

 

-       sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa privrednog društva,

-       sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti člana Odbora za reviziju,

-       izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,

-       znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih i poslovnih izvještaja, poznavanje ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Odbora za reviziju i privrednog prava,

-       sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima,

-   posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu i neovisnog revizora,  (dokaz: ovjerenu kopiju certifikata za samostalnog računovođu i neovisnog revizora ukoliko iste posjeduju),

-       komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

-       rezultati ostvareni tokom dosadašnjeg rada.

 

V

 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju.

 

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana, od dana objavljivanja u dva dnevna lista na području Federacije BiH.Posljednji dan podnošenja prijave računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj konkurs.

Prijave kandidata treba da sadrže: biografiju, adresu i kontakt telefon.

 

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom, na adresu:

 

            Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

ul. Obala Kulina bana br. 8

71 000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za Odbor za reviziju“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


prof.dr. Kadrija Hodžić