BH Telecom | 30.05.2012 09:54

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta


Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na svojoj 32. sjednici održanoj dana 25.5.2012. godine donijela je Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2011. godine i Odluku o raspodjeli dobiti za 2011. godinu.


 

 

I - OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

- puna i skraćena firma 

 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

 BH TELECOM d.d. Sarajevo

- adresa sjedišta 

Sarajevo,

Obala Kulina bana broj 8

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 

Tel: +387 33 23 26 51  fax: +387 33 22 11 11

skupstina@bhtelecom.ba  www.bhtelecom.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU 

 

- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o bavljivanju informacija i izvještavanju 

Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2011. godine

Odluka o raspodjeli dobiti za 2011. godinu

- datum nastanka događaja 

25.5.2012. godine

- kratak opis i razlog događaja 

Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na svojoj 32. sjednici održanoj dana 25.5.2012. godine donijela je Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2011. godine i Odluku o raspodjeli dobiti za 2011. godinu.

 

Za isplatu dividende dioničarima izdvojeno je ukupno 110.000.000,00 KM.

 

Isplata dividende izvršit će se na način i u rokovima utvrđenim Odlukom Skupštine objavljenoj na web stranici Društva.  

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 

Generalni direktor Društva

 

mr. Nedžad Rešidbegović, dipl ing.el.

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

Sarajevo, 29.5.2012. godine

Sekretar Društva

 

Faruk Hamzić, dipl. iur.