Politika privatnosti

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

 

- POLITIKA PRIVATNOSTI -

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (u daljem tekstu: BH Telecom) primjenjuje Politiku privatnosti na zaštitu ličnih podataka korisnika usluga i obezbijeđenje privatnosti sadržaja komunikacije korisnika u procesu pružanja odnosno korištenja telekomunikacionih usluga BH Telecoma.

 

BH Telecom koristi certificirane i standardizirane tehnologije, fizičku i logičku sigurnost mreže i usluga u javnoj telekomunikacionoj mreži BH Telecoma u cilju zaštite podataka i povjerljivosti komunikacija.

 

BH Telecom provodi usvojene radne procedure i naši radnici posjeduju relevantna stručna znanja za ocjenjivanje pravnih, tehničko-tehnoloških i organizacionih aspekata mjera za zaštitu privatnosti podataka u svrhu usklađenosti postupanja BH Telecoma sa zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka, zakonitog presretanja komunikacija i standarda kojim se osigurava visoki stepen zaštite sigurnosti ličnih podataka i nepovredivost tajnosti komunikacije.

 

Zaštita privatnosti ličnih podataka

 

BH Telecom prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke potrebne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa važećim propisima i dobrim poslovnim običajima.

Podatke koje dobije od korisnika prilikom pružanja usluga BH Telecom će koristiti i obrađivati u zakonom dopuštene svrhe, za:

 

a)     svoje vlastite potrebe koje obuhvataju, između ostalog, pripreme, zaklјučivanje, izvršavanje, izmjene i raskid ugovora o korištenju usluge, obračunavanje usluga koje su predmet ugovora o korištenju usluge, provjeru platežne sposobnosti korisnika, sprječavanje potencijalnih zloupotreba, smanjenje rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa korisnika i BH Telecoma;

b)    izvršenje prigodnih aktivnosti oglašavanja i ispitivanja tržišta s ciljem informisanja  korisnika i zainteresovanih trećih strana o proizvodima i uslugama koje nudi BH Telecom ili treća strana;

c)     sklapanje i izvršenje ugovora s davaocima usluga/partnerima u okviru pružanja usluga za BH Telecom.

BH Telecom neće prodavati podatke koje dobije od korisnika, niti će prenositi te podatke trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim demografskih statističkih podataka za grupu korisnika bez odavanja ličnih podataka.

 

Za potrebe obavještavanja korisnika o novim proizvodima i uslugama, kao i za realizaciju usluga koje BH Telecom pruža u saradnji sa partnerima, korisnik će unaprijed biti u prilici dati svoju saglasnost koju u svakom trenutku ima pravo da opozove.

 

Za potrebe usluge Imenik BH Telecom će koristiti slijedeće lične podatke: ime/naziv korisnika, adresa i telefonski broj, koji se kao osnovne informacije uobičajeno uvrštavaju u Imenik, osim za korisnike koji su izričito zabranili unošenje svojih podataka u Imenik.

 

 

Privatnost sadržaja komunikacija

 

BH Telecom ni na koji način neće modifikovati, brisati niti nagledati sadržaj komunikacije i koristiti ga u bilo koje svrhe, osim u slučaju primjene tehničkih mjera za sprječavanje zloupotrebe komunikacije ili mjera zaštite integriteta javne telekomunikacione usluge i korisnika usluge, kao i u slučaju obaveze prema nadležnim organima ili institucijama u pogledu obezbijeđenja pristupa podacima o telekomunikacionom saobraćaju i sadržaju komunikacije.

 

BH Telecom će, na osnovu zahtjeva nadležnih organa ili institucija i u skladu s odgovarajućim zakonskim propisima, dati puni i neometani pristup svojim bazama podataka u vezi s uslugom i omogućiti neometane veze za obavljanje funkcija zakonitog presretanja komunikacija na način utvrđen propisima koji uređuju ovu oblast.

 

BH Telecom će snimati razgovore korisnika sa Kontakt centrom u svrhu rješavanja prigovora, internog praćenja pružanja usluga korisnicima i poboljšanja kvaliteta usluga, kao i za potrebe podnošenja zahtjeva za dodatne usluge preko Kontakt centra u skladu sa Opštim uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma, te kao dokaz u slučaju sudskih i drugih postupaka u vezi sa pružanjem usluga. Korisnik će o snimanju razgovora biti upoznat u najavnoj poruci prilikom uspostavljanja poziva sa Kontakt centra.

 

Internet stranice BH Telecoma

 

BH Telecom se obavezuje da će poštovati privatnost svojih korisnika i posjetilaca Internet stranica BH Telecoma i prikupljat će samo podatke korisnika kad se isti dobrovoljno dostave.

 

Internet stranice BH Telecoma koriste tzv. „cookies“ kako bi bili u mogućnosti pružiti uslugu korisnicima s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. „Cookies“ predstavljaju skup podataka koje generiše Internet stranica i koje Internet pretraživač sprema na disk kompjutera korisnika u obliku malog tekstualnog fajla.

 

„Cookies“ će se zavisno od saglasnosti korisnika/posjetilaca Internet stranice koristiti u svrhu informisanja korisnika o uslugama i sadržajima Internet stranice, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i usluga korisniku.

 

Internet stranice se mogu posjetiti i ako su „cookies“ onemogućeni, ali određene opcije Internet stranice neće biti dostupne.

 

Internet stranice BH Telecoma mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije, reklame, kao i linkove za pristup drugim Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba nad kojim BH Telecom nema nadzor.

 

BH Telecom se u potpunosti odriče svake odgovornosti u vezi sa Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

 

BH Telecom zadržava pravo izmjene sadržaja na svojim Internet stranicama na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve štetne posljedice koje mogu proizići iz takvih promjena.

 

BH Telecom ulaže razumne napore kako bi se na Internet stranicama BH Telecoma našli tačni i ažurni podaci.

Korisnici koriste sadržaje Internet stranica BH Telecoma na vlastitu odgovornost, te BH Telecom neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja Internet stranica BH Telecoma.

 

 

Objave i izmjene Politike privatnosti

 

BH Telecom zadržava pravo da ažurira ili izmijeni ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku.

 

Datum: 08.04.2016.