Reklamacije

Reklamaciju na račun za izvršene telekomunikacione usluge Pretplatnik može uložiti u roku za plaćanje spornog računa, odnosno do 25. u mjesecu za protekli mjesec.

 

Rok za rješavanje reklamacije odnosno žalbe je petnaest dana od dana prijema. Izuzetno, kada rješavanje reklamacije odnosno žalbe zahtijeva složenije provjere, rok se može produžiti do trideset dana od dana prijema.

 

 

Korisnici mogu podnijeti reklamaciju besplatnim pozivom na broj za podršku korisnicima 1444 (privatna lica), 1322 (pravna lica), i putem e-maila na adrese koje su navedene na računu.