6.16. Specifični uslovi usluge „TOPTIM “

 

 

1. Predmet Specifičnih uslova

 

Član 1.

 

(1)   Ovim Specifičnim uslovima utvrđuju se specifičnosti pružanja i korištenja usluge Toptim, u skladu sa prihvaćenim Zahtjevom za pružanje/korištenje Toptima (u daljem tekstu: Zahtjev).

(2)   Za sve što nije regulisano ovim Specifičnim uslovima na odgovarajući će se način primijenit odredbe Opštih uslova za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma (u daljem tekstu: Opšti uslovi),  Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma (u daljem tekstu: Cjenovnik) i drugih specifičnih uslova usluga BH Telecoma koje Pretplatnik/Korisnik koristi.

(3)   U smislu ovih Specifičnih uslova, Toptim - VPN usluga podrazumijeva ponudu usluge virtualne privatne telefonske mreže koja objedinjava postpaid mobilne i fiksne telefonske brojeve unutar jedne Toptim - VPN grupe.

 

 

2. Značenje pojmova

 

Član 2.

 

Pojmovi koji se koriste u Specifičnim uslovima Toptima  imaju sljedeće značenje:

 

Virtualna mreža predstavlja zamišljenu mrežu unutar stvarne TK mreže, koja korisnicima omogućava realizaciju internih poziva prema bilo kojoj destinaciji u ovoj mreži;

 

Menadžer velikih korisnika – zaposlenik BH Telecoma nadležan za prodaju Toptima i brigu o Toptim Pretplatniku i Toptim članovima;

 

Toptim -   predstavlja uslugu koja omogućava kreiranje privatne virtualne mreže (Virtual Private Network) unutar mobilne i fiksne mreže BH Telecoma, (BH Mobile, BH Line);

 

Toptim Pretplatnik – predstavlja ugovornu stranu iz ugovora o pružanju/korištenju Toptima, na osnovu čijeg zahtjeva se vrši aktivacija Toptim  i konfiguracija Toptim članova;

 

Priključak – je komunikacioni kanal putem kojeg korisnik pristupa uslugama BH Telecoma (POTS parica, MSISDN u mobilnoj mreži, B kanal kod ISDN-A, iznajmljena 2-megabitna grupa);

 

Toptim član – je krajnji korisnik Toptima, predstavljen pretplatničkim brojem, kojem su dodijeljenim korisničkim profilom određene mogućnosti korištenja Toptima;

 

Virtualni član – je Toptim član kome je omogućeno samo primanje dolaznih poziva i ne ubraja se u ukupan broj članova jedne Toptim grupe;

 

Partner član je Toptim član kojem je omogućeno samo primanje dolaznih poziva, a pripada nekoj drugoj Toptim grupi, te se ne ubraja u ukupan broj članova jedne Toptim grupe.

 

Privatni korisnik – predstavlja fizičko lice koje Toptim Pretplatnik uključuje u Toptim grupu kao Toptim člana, u skladu sa ovim Specifičnim uslovima, koje preuzima obavezu plaćanja Privatnog računa za  korištenje Toptima;

 

Toptim  grupa – predstavlja grupu Toptim članova jednog Toptim Pretplatnika;

 

Poslovni račun – predstavlja račun za izvršenu Toptim uslugu, za koju je Toptim Pretplatnik potpisom Zahtjeva i zaključenjem ugovora o pružanju/korištenju Toptima preuzeo obavezu plaćanja obaveza, a koji obuhvata cijenu pretplate, ostvarenog saobraćaja i eventualno korištenih dodatnih  usluga; 

 

Poslovni dio/privatni dio računa – predstavlja podijeljene stavke u okviru poslovnog računa na osnovu zahtjeva Toptim Pretplatnika, koji preuzima obavezu plaćanja poslovnog i privatnog dijela u cijelosti, u cilju omogućavanja Toptim Pretplatniku da izvrši utvrđivanje ukupne cijene privatnih razgovora Toptim članova;

 

Privatni račun - predstavlja račun Privatnog korisnika  koji se ispostavlja Privatnom korisniku za korištenje Toptima čiju obavezu plaćanja je preuzeo potpisivanjem zahtjeva;

 

Profil -  definiše dopuštene vrste poziva za pojedinačnog Toptim člana, ograničavanje poziva prema pojedinim brojevima i prema pojedinim mrežama;

 

Data i fax pozivi nisu uključeni u opciju «Tarifa 0»;

 

“Opcija 9” – omogućava korisniku da ostvaruje pozive koji nisu dopušteni njegovim profilom (privatni razgovori). Ova opcija se omogućava tako da se ispred telefonskog broja koji se poziva bira cifra 9. Toptim Pretplatnik za sve svoje Toptim članove definira mogućnost korištenja “Opcije 9”;

 

Toptim tarifni paketi – predstavljaju dodatne tarifne pakete koji se mogu aktivirati za mobilne članove Toptim grupe. Mjesečna naknada za tarifne pakete ne uključuje pretplatu za mobilni priključak (mobilnog člana) u Toptim grupi.

 

 

3. Karakteristike Toptima i uslovi za pristup 

 

Član 3.

 

(1)   Toptim Pretplatnik može postati pravno lice ili fizičko lice u smislu pozitivnih zakonskih propisa, koje je aktivni Pretplatnik sa minimalnim brojem fiksnih/mobilnih priključaka unutar mreže BH Telecoma, definisanih Cjenovnikom, koje uključuje u Toptim grupu.

(2)   Svaki Toptim član koji se, u smislu definicije iz člana 2., smatra priključkom, i koji je predstavljen pretplatničkim brojem, ulazi u minimalni broj priključaka, u smislu stava 1. ovog člana.

(3)   Ugovorni odnos, zasnovan za svaki pojedinačni priključak koji se u skladu sa Zahtjevom uključuje u Toptim grupu, u cilju korištenja Toptima u svojstvu Toptim člana,  modifikuje se na osnovu prihvaćenog Zahtjeva i zaključenog ugovora o pružanju/korištenju Toptima, u skladu sa ovim Specifičnim uslovima. 

(4)   Uključivanje priključaka trećih lica u Toptim grupu je ograničeno na:

-      Fizičko lice - Pretplatnika BH Telecoma, koje je zaključio ugovor o pružanju/korištenju usluga BH Mobile, na neodređeno vrijeme;

-         Fizičko lice – na koje je Toptim Pretplatnik prenio dio prava i obaveza iz zaključenog ugovora u cilju korištenja opcije “Privatni račun” na određeno vrijeme, do prestanka korištenja Toptima. 

(5)   Pretpostavka uključenja trećeg lica u Toptim grupu u svojstvu Toptim člana je saglasnost Toptim Pretplatnika i pristanak Toptim člana, što potvrđuju svojeručnim potpisivanjem Zahtjeva, sa jedne strane, i prihvatanje zahtjeva od strane BH Telecoma, sa druge strane. 

Član 4.

 

(1)   Ponuda Toptim usluge se bazira na:

-         Ponudi paketa na bazi broja priključaka uz mogućnost korištenja tarifnih Toptim paketa i

-         Ponudi paketa na bazi broja priključaka uz jedinstveni tarifni plan za sve mobilne članove grupe.

(2)   Korisnici koji su odabrali Toptim paket uz jedinstveni tarifni plan za sve mobilne članove grupe ne mogu koristiti Profil 1 na mobilnim priključcima, imati privatni račun na mobilnim priključcima, kombinovati Toptim tarifne pakete na mobilnim priključcima i vršiti uključivanje priključaka trećih lica (fizičkih lica).

(3)   U nadležnosti Menadžera velikih korisnika je briga o ukupnom životnom ciklusu Toptima za pojedinačnog Toptim Pretplatnika, u cilju maksimalnog iskorištenja mogućnosti Toptima.

 

 

4. Zahtjev za pružanje/korištenje Toptima

 

Član 5.

 

(1)   Zahtjev za pružanje/korištenje Toptima se  podnosi na zvaničnom obrascu BH Telecoma i istovremeno predstavlja obrazac aneksa ugovora kojim se ugovara korištenje Toptim usluge za svaki pojedini  priključak koji se uključuje u Toptim grupu za korištenje Toptim usluge. 

(2)   Zahtjev se sastoji od seta obrazaca  koji se mogu i odvojeno podnositi, zavisno od vrste usluge koja se zahtjeva u datom trenutku.

(3)   Zahtjev obavezno sadrži podatke koji u potpunosti određuju zahtjevani model Toptima za Toptim Pretplatnika i svako treće lice koje se uključuje u Toptim grupu u svojstvu Toptim  člana, na osnovu kojih se vrši aktivacija Toptima, aktivacija i konfiguracija priključaka za sve Toptim  članove. 

(4)   Zahtjev mora biti potpisan/ovjeren od strane  Toptim Pretplatnika i svakog trećeg lica koje se uključuje u Toptim grupu za korištenje Toptima u svojstvu Toptim člana – Privatnog korisnika.

(5)   Potpisivanjem Zahtjeva  od  strane Toptim Pretplatnika i trećih lica koja se uključuju u Toptim grupu, i njegovim prihvatanjem od strane BH Telecoma, smatra se da je postignuta saglasnost da se izvrši modifikacija konkretnog/ih ugovornog/ih odnosa, da su prihvaćeni  Opšti uslovi i ovi Specifični uslovi, pod kojim će se TK usluge dalje koristiti, kao i sva prava i obaveze koje iz tog osnova proističu za  sve tri strane.  

 

 

5. Modifikacija Toptim ugovora

 

Član 6.

 

(1)   U cilju omogućavanja korištenja Toptima, na osnovu prihvaćenog Zahtjeva,  izvršiće  se modifikacija ugovora u dijelu koji se tiče prava i obaveza u vezi sa svakim pojedinačnom uslugom (priključkom/ pretplatničkim brojem),  koji se uključuju u Toptim  grupu za korištenje Toptima.  

 

(2)   Modifikacija ugovora iz prethodnog stava podrazumijeva da od trenutka realizacije prihvaćenog Zahtjeva, miruju prava i obaveze iz svih važećih ugovora za korištenje određene TK usluge za svaki pojedini priključak koji se uključuje u Toptim, sa jedne strane, i ugovaraju se drugačija prava i  obaveze u vezi sa korištenjem Toptima, u potpunosti u skladu sa ovim Specifičnim uslovima.

(3)   Sticanjem  uslova za ponovno uspostavljanje prava i obaveza iz ranije zaključenih ugovora, za koje je izvršena modifikacija ugovora, na osnovu Zahtjeva Pretplatnika, u skladu sa ovim Specifičnim uslovima,  izvršiće se  vraćanje tarifnog modela/paketa koji je u konkretnom ugovornom odnosu korišten prije izvršene modifikacije, odnosno, ukoliko je zvanična ponuda BH Telecoma izmijenjena, drugog  odgovarajućeg modela/paketa, sa istim obimom prava i obaveza kao prije izvršene modifikacije, u skladu sa ovim Specifičnim uslovima.

Član 7.

 

Ukoliko je na priključcima,  koji se na osnovu Zahtjeva uključuju u Toptim, ugovorena asemblirana usluga, uključenje će se  izvršiti uz sljedeće  uslove:

 

1) Ukoliko se odabire ponuda Toptim paketa na bazi broja priključaka uz mogućnost korištenja tarifnih Toptim paketa:

 

-         Pretplatnici – pravna lica, koji su ugovorili korištenje asemblirane usluge prije uključenja u Toptim,  na postpaid paketima  iz važeće ponude BH Telecoma, mogu ostvariti uključenje u  Toptim uz dodatni  uslov da tarifni paket usluga koji obavezno odabiru u okviru Toptima, ne može biti manji od postpaid paketa koji su koristili prije uključenja u Toptim, isključivo na poslovnom računu.

-         Pretplatnici – fizička lica, koji su ugovorili korištenje asemblirane usluge prije uključenja u Toptim,  na postpaid paketima  iz važeće ponude BH Telecoma, mogu ostvariti uključenje u  Toptim uz dodatni  uslov da tarifni paket usluga koji odabiru obavezno u okviru Toptima, ne može biti manji od postpaid paketa koji su koristili prije uključenja u Toptim, isključivo na privatnom računu.

-         Promjene tarifnih Toptim paketa na kojima postoji važeći Anex ugovora za asembliranu uslugu su moguće u okviru aktivirane Toptim grupe u skladu sa Specifičnim uslovima asemblirane usluge.

2) Ukoliko se odabire ponuda paketa na bazi broja priključaka uz jedinstveni tarifni plan za sve mobilne članove grupe:

 

-         Pretplatnici – pravna lica koji su ugovorili korištenje asemblirane usluge prije uključenja u Toptim,  na postpaid paketima  iz važeće ponude BH Telecoma, mogu ostvariti uključenje u  Toptim grupu za sve članove uz dodatni  uslov da je već sklopljeni Anex ugovora za asembliranu uslugu iz redovne ponude adekvatan tarifnom planu Toptim paketa za sve članove.

Ukoliko navedeni uslov nije ispunjen, u procesu uključivanja priključaka u Toptim, automatski će se izvršiti razračun dodjeljenih popusta po osnovu asemblirane usluge, a što je detaljnije precizirano Specifičnim uslovima za asembliranu uslugu.

 

 

Član 8.

 

(1)   U slučaju korištenja ponude paketa na bazi broja priključaka uz mogućnost korištenja tarifnih Toptim paketa je omogućeno slijedeće:

a)     Pretplatnici koji nemaju asembliranu uslugu, mogu ući u Toptim, te asembliranu uslugu ostvariti u Toptimu sa ili bez tarifnog paketa.

b)     Asemblirana ponuda je dostupna i korisnicima privatnih računa uz tarifni paket ili bez tarifnog paketa uz jednokratno ili ugovoreno odgođeno plaćanje bez popusta.

(2)   Asembliranu uslugu unutar Toptim usluge može ostvariti samo vlasnik priključka.

(3)   Ako je izvršen privremeni prijenos vlasništva priključka sa pravnog na fizičko lice radi korištenja opcije „privatni račun“, fizičko lice ne može zasnovati asembliranu uslugu kroz privatni račun, već to za njega može ostvariti samo poslodavac isključivo kroz poslovni račun.

(4)   Fizičko lice može ostvariti asembliranu uslugu u Toptimu isključivo kroz privatni račun, kada je fizičko lice vlasnik priključka.

(5)   U slučaju korištenja ponude paketa na bazi broja priključaka uz jedinstveni tarifni plan za sve mobilne članove grupe je omogućeno da Pretplatnici koji nemaju asembliranu uslugu, mogu ući u Toptim, te asembliranu uslugu ostvariti u Toptimu.

Član 9.

 

Mobilni Toptim članovi (pravno i/ili fizičko lice) koji su ugovorili asembliranu uslugu u Toptimu ili su je ostvarili prije ulaska u Toptim, u toku ugovorenog roka obaveznog trajanja ugovornog odnosa za  asembliranu uslugu, obavezni su:

 

a)     U slučaju prestanka pružanja/korištenja usluge za konkretni priključak (na zahtjev ili krivicom Toptim Pretplatnika) odnosno prestanka korisničkog odnosa pojedinih Toptim članova, isplatiti puni iznos popusta u skladu sa uslovima koji su ugovoreni za korištenje asemblirane usluge; 

b)     U slučaju isključenja iz Toptima, Pretplatniku koji je ugovorio  asembliranu uslugu na tarifnom paketu  u Toptimu ili uz jedinstveni tarifni plan, bit će dodijeljen postpaid paket koji je po vrijednosti adekvatan tarifnom paketu ili tarifnom planu iz Toptima, za koji  je ugovorena asemblirana usluga;

c)     U slučaju isključenja iz Toptima, Pretplatniku koji je asembliranu uslugu ostvario u Toptimu bez  tarifnog paketa, bit će  dodijeljen najniži postpaid paket važeće ponude; 

 

6. Promjena govorne telefonske usluge

 

Član 10.

 

Ukoliko je  na osnovu Zahtjeva potrebno uključiti kao Toptim člana korisnika Ultra usluge, prethodno će se na osnovu naloga Menadžera velikih korisnika izvršiti promjena govorne telefonske usluge prepaid – postpaid, u skladu sa Opštim uslovima i Cjenovnikom.

 

7. Prijenos korisničkog odnosa

 

Član 11.

 

(1)   U cilju omogućavanja Toptim Pretplatniku da na vlastitom  mobilnom priključku, koji je uključen u Toptim grupu u svojstvu Toptim člana, omogući aktiviranje opcije “Privatni račun” za treće lice,  ustanovljava se specifična kategorija prijenosa korisničkog odnosa Toptim člana sa Toptim Pretplatnika na treće lice, koje na ovaj način postaje Privatni korisnik.

(2)   Prijenos korisničkog odnosa  iz prethodnog stava izvršiće se zaključivanjem ugovora između Toptim Pretplatnika i  trećeg lica, sa jedne strane, i BH Telecoma, sa druge strane, uz identifikaciju u skladu sa Opštim uslovima.

(3)   Prijenos korisničkog odnosa  će se izvršiti na određeno vrijeme, do prestanka statusa Privatnog korisnika,  ostvarenog na ovakav način,  iz bilo kojih razloga, u skladu sa ovim Specifičnim uslovima.

(4)   Ugovorom o prijenosu korisničkog odnosa stvara se obligacioni odnos između Toptim Pretplatnika, Privatnog korisnika i BH Telecoma,  isključivo u cilju regulisanja prava i obaveza između ugovornih strana u vezi sa korištenjem  opcije “Privatni račun”  od strane Privatnog korisnika,  na koga je korisnički odnos prenesen.

(5)   Na osnovu zaključenog ugovora o prijenosu korisničkog odnosa, za konkretni priključak će se u pretplatničkoj aplikaciji Toptim Pretplatnika generisati novi korisnički odnos na ime trećeg lica – Privatnog korisnika,  na određeno vrijeme,  do prestanka statusa Privatnog korisnika, iz bilo kojih razloga.

(6)   Korisnički odnos Toptim Pretplatnika koji je prenesen, na način iz ovog člana, se stavlja u stanje mirovanja i ponovno aktivira nakon prestanka statusa Privatnog korisnika, sa istim obimom prava i obaveza, kao prije izvršenog prijenosa. 

 

8. Prava  Toptim Pretplatnika i Toptim člana

 

Član 12.

 

(1)  Toptim Pretplatnik i Toptim član,  koji su uključili vlastite priključke u Toptim,  zadržavaju pravo ponovnog uspostavljanja svih prava i obaveza ugovorenih ugovorom za svaki pojedinačni priključak i istih  uslova korištenja, nakon prestanka svojstva Toptim Pretplatnika i Toptim člana, izuzev ukoliko je do prestanka svojstva došlo zbog neplaćanja računa.

(2)  Privatni korisnik, za vrijeme trajanja  statusa Toptim člana,  ima ista prava i obaveze prema Toptim Pretplatniku, kao bilo koji Toptim član jedne Toptim grupe.

(3)   Privatni korisnik ne može bez saglasnosti Toptim Pretplatnika otkazati korisnički odnos u svojstvu Toptim člana.

(4)   Toptim Pretplatnik koji je prenio korisnički odnos na Privatnog korisnika,  u cilju korištenja opcije “Privatni račun”, zadržava pravo ponovnog uspostavljanja ranijeg korisničkog odnosa i istih  uslova korištenja,  nakon prestanka svojstvu Privatnog korisnika.

(5)   Prava i obaveze  Privatnog korisnika, na koga je korisnički  odnos prenesen  za korištenje opcije “Privatni račun”, u potpunosti su jednaka pravima i obavezama fizičkog lica – Pretplatnika BH Mobile koje ima status  Privatnog Pretplatnika u Toptim grupi.  

(6)  Isključivo pravo Toptim Pretplatnika je da odredi sve uslove korištenja Toptima za svakog Toptim člana.

(7)  Toptim Pretplatnik je ovlašten da, bez saglasnosti Toptim  člana,  promijeni njegove  uslove korištenja, ukoliko novi uslovi korištenja ne utiču na zahtjevom preuzetu obavezu plaćanja od strane Toptim  člana.  

(8)   Ukoliko zahtjevane izmjene iz prethodnog stava  utiču na Zahtjevom  preuzetu  obavezu plaćanja za korištenje Toptima od strane Toptim člana, zahtjev neće biti realizovan bez njegove saglasnosti, odnosno potpisivanja Zahtjeva. 

(9)   Privatni korisnik je ovlašten da bez saglasnosti Toptim Pretplatnika podnese Zahtjev za pružanje dodatnih usluga u okviru Toptima, čija cijena korištenja se uključuje na njegov ”Privatni račun” za čije korištenje preuzima obavezu plaćanja.

 

9. Obaveze Toptim Pretplatnika i Toptim člana

 

Član 13.

 

(1)   Podjela obaveza iz osnova korištenja Toptima,  između Toptim Pretplatnika i Toptim  člana,  u potpunosti će se izvršiti na osnovu prihvaćenog  Zahtjeva za pružanje usluge, što će se realizovati obračunom u ispostavljenom TK računu.

(2)   Ukupna cijena korištenja Toptima za Toptim Pretplatnika i svakog Toptim člana direktno će zavisiti od vrste i količine TK usluga utvrđenih u Zahtjevu i ostvarenog TK saobraćaja.

(3)   Toptim Pretplatnik u potpunosti preuzima obaveze  prema  BH Telecomu za sve Toptim članove, osim dijela obaveze Toptim člana koja se odnosi na  korištenje opcije ”Privatni račun”.

(4)   Toptim Pretplatnik je obavezan plaćati cijenu pretplate u skladu sa Cjenovnikom za sve Toptim  članove, izuzev pretplate za korištenje dodatnih usluga na Privatnom računu.

(5)   Toptim Pretplatnik je dužan pravovremeno obavijestiti Toptim članove o promjeni  uslova Toptima. 

(6)   U slučaju da Toptim Pretplatnik podnese zahtjev za deaktiviranje usluge ’Virtual on net broj/evi i Partner broj/evi, dužan je o ovoj promjeni obavjestiti sve Toptim članove.

 

10. Obavezno trajanje

 

Član 14.

 

(1)   Ugovor za pružanje/korištenje Toptima i ugovorni/korisnički odnos, u smislu ovih Specifičnih uslova, obavezno traje 12 (dvanaest) ili 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora o pružanju/korištenju Toptima.

(2)   Pretplatnik ima mogućnost ugovaranja obaveznog trajanja iz stava (1) ovog člana sa probnim periodom od 60 dana, u toku kojeg ostvaruje pravo na raskid Ugovora bez naknade po osnovu penala koji proizilaze iz prijevremenog raskida ugovora sa obaveznim trajanjem, uz obavezu plaćanja realizovanog saobraćaja, pristupne i mjesečne naknade, naknade za korištenje dodatnih usluga, i svih drugih jednokratnih i mjesečnih troškova Pretplatnika proizašlih korištenjem u toku probnog perioda, u skladu sa Cjenovnikom i zaključenim Ugovorom.

(3)   Ukoliko Pretplatnik u toku probnog perioda ne podnese zahtjev za raskid zaključenog Ugovora najkasnije 60-ti dan od dana aktivacije usluge, Pretplatnik će automatski nastaviti koristiti uslugu po uslovima i cijenama utvrđenim u Cjenovniku, ovim Specifičnim uslovima i odredbama zaključenog Ugovora čije je obavezno trajanje počelo teći od dana aktivacije usluge.

(4)   Pravo na probni period ostvaruju svi novi pretplatnici, i to jednom u toku 12 mjeseci od isteka prethodno korištenog probnog perioda na istoj lokaciji priključka.

(5)   U slučaju da Pretplatnik u toku probnog perioda podnese zahtjev za kupovinu terminalne opreme/uređaja iz asemblirane ponude BH Telecoma, ukoliko je to omogućeno važećom ponudom asemblirane usluge, kupovinom terminalne opreme prekida se probni period i prestaju prava utemeljena na istom te korisnik uslugu nastavlja koristi u skladu sa zaključenim ugovorom, Cjenovnikom i ovim Specifičnim uslovima.

(6)   Pretplatnik koji je zaključio ugovorni odnos sa probnim periodom od 60 dana, u skladu sa članom 14., stavom (2) ovih Specifičnih uslova, po isteku probnog perioda ima pravo promijeniti korišteni paket i lokaciju priključka.

(7)   Ukoliko je BH Telecom izvršio promjenu modela usluge Toptim, ukoliko je nova ponuda povoljnija za Pretplatnika, migracija postojećih Toptim Pretplatnika izvršit će se automatski sa primjenom novog modela pružanja Toptim usluge bez zaključivanja ugovora između BH Telecoma i Pretplatnika koji migriraju u novi model pružanja usluge. Migracija ne utiče na tok ugovorenog obaveznog trajanja.

(8)   Toptim Pretplatnik, čiji je ugovorni odnos u statusu obaveznog trajanja po ranijoj ponudi, ima pravo da prekine ranije ugovoreno obavezno trajanje, isključivo u cilju ugovoranja obaveznog trajanja na rok od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca, radi korištenja beneficije iz ovog osnova po novoj ponudi, kada se neće primijeniti sankcija od strane BH Telecoma zbog prekida obaveznog trajanja na lični zahtjev Toptim pretplatnika.

(9)   Ugovaranje obaveznog trajanja iz prethodnog stava, realizovaće se direktno u pretplatničkoj aplikaciji, a izvršit će se na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva Toptim Pretplatnika, sačinjenog na propisanom obrascu, koji će se prihvatanjem od strane BH Telecoma smatrati aneksom ugovora.

 

(10) Rok iz stava (8) obaveznog trajanja po novoj ponudi teče iznova, od momenta prihvatanja zahtjeva Toptim Pretplatnika od strane BH Telecoma.

Član 15.

 

U slučaju prestanka pružanja/korištenja Toptima,  na zahtjev ili krivicom Toptim Pretplatnika, odnosno prestanka korisničkog odnosa pojedinih Toptim članova na zahtjev ili krivicom Toptim Pretplatnika, prije isteka roka ugovorenog obaveznog trajanja iz prethodnog člana, Toptim Pretplatnik je dužan jednokratno platiti ukupnu cijenu preostalih mjesečnih pretplata, uvećanu za iznos već iskorištenog popusta na cijenu pretplate i saobraćaja iz osnova obaveznog trajanja, u skladu sa Zahtjevom, odnosno, ukoliko je u toku korištenja usluge došlo do pojedinačnog prestanka korisničkog odnosa Privatnog korisnika na njegov zahtjev, samo za preostale Toptim članove, od dana raskida do isteka ugovorenog roka obaveznog trajanja. 

 

Član 16.

 

U slučaju prestanka  korisničkog odnosa Privatnog korisnika na lični zahtjev, a uz saglasnost Toptim Pretplatnika, prije isteka obaveznog trajanja iz Toptim ugovora, obavezno trajanje se po osnovu Toptim ugovora ne prenosi na raniji ugovorni odnos privatnog korisnika.

Modifikacija izvršena na osnovu Zahtjeva se suspenduje i privatnom korisniku se aktivira raniji status, sa svim ranijim pravima i obavezama.

 

Član 17.

 

Obaveza Toptim Pretplatnika i Privatnog korisnika, u slučaju prestanka ugovornog/korisničkog odnosa, prije isteka roka obaveznog trajanja, dospijeva za naplatu nastupanjem posljednjeg dana obračunskog perioda u kome su se stekli razlozi prestanka.

 

11. Promjena paketa Toptima

 

Član 18.

 

(1)   Toptim Pretplatnik u zahtjevu utvrđuje vrstu paketa Toptima, što je njegovo  isključivo pravo.

(2)   Postojeći Toptim pretplatnik ima mogućnost da jednom u toku šest mjeseci izvrši promjenu cijele Toptim grupe u smislu ponude paketa na bazi broja priključaka uz mogućnost korištenja tarifnih Toptim paketa na ponudu paketa na bazi broja priključaka uz jedinstveni tarifni plan za sve mobilne članove grupe i obratno, pri čemu promjena ne utiče na tok ugovorenog obaveznog trajanja.

(3)   U slučaju da broj aktivnih pretplatničkih brojeva  uključenih u Toptim dostigne broj koji je potreban  za korištenje povoljnijeg paketa Toptima, obaveza  Menadžera velikih korisnika je da obavijesti Toptim Pretplatnika o uslovima povoljnijeg paketa Toptima i pribavi njegovu saglasnost da se izvrši promjena sa prvim sljedećim obračunskim periodom, ukoliko u tom trenutku ispunjava  uslove za korištenje povoljnijeg  paketa.

 

(4)   Toptim Pretplatnik ima mogućnost da prije isteka roka ugovorenog obaveznog trajanja ugovornog/korisničkog odnosa, za svaki mjesec ugovorenog obaveznog trajanja izvrši isključenje maksimalno po dva člana iz Toptim grupe (po važećim pravilima brojanja priključaka za potrebe formiranja Toptim grupe), bez sankcija iz člana 15., a što ne podrazumjeva smanjivanje broja priključaka ispod granične vrijednosti minimalnog broja priključaka za Toptim uslugu.

(5)   Toptim Pretplatnik pravo iz stava (4) ovog člana može kumulativno iskoristiti u bilo kojem mjesecu uz ograničenje da u toku obaveznog trajanja ugovornog odnosa zaključenog na period od 12 mjeseci  može isključiti maksimalno 24 priključka a u toku trajanja ugovornog odnosa zaključenog na period od 24 mjeseca  može isključiti maksimalno 48 priključaka.  Za brojnost priključaka Toptim grupe se uzima broj priključaka na dan kada se radi isključenje članova.

(6)   Obaveza Menadžera velikih korisnika je da obavjesti Toptim pretplatnika ukoliko se smanjivanjem broja priključaka stiču uslovi za promjenu paketa Toptim grupe, te da pribavi saglasnost Toptim pretplatnika za promjenu paketa Toptim grupe, koja će se evidentirati sa prvim narednim obračunskim periodom.

(7)   Ukoliko se broj aktivnih pretplatničkih brojeva,  uključenih u Toptim,  smanji ispod graničnog  broja  priključaka korištenog  Toptim paketa, a još uvijek se ispunjavaju  uslovi za Toptim paket sa manjim brojem priključaka, a do kraja tekućeg obračunskog perioda Toptim Pretplatnik ne izvrši dopunjavanje za korišteni Toptim paket, Menadžer velikih korisnika će obavijestiti Toptim Pretplatnika da će u slučaju da Toptim Pretplatnik ne izvrši dopunjavanje  do početka novog obračunskog perioda, automatski izvršiti promjenu Toptima, odnosno ukoliko automatska promjena nije moguća, jer se koristi Toptim paket sa manjim brojem priključaka (ispod dozvoljenog broja minimalnog broja priključaka za Toptim), nastupiće raskid  Toptim ugovora u roku od pet (5) dana od dana kada je smanjen broj priključaka ispod granične vrijednosti. 

 

 

 

12. Profil Toptima

 

Član 19.

 

(1)   Toptim Pretplatnik ima isključivo pravo da odabere profil  za svakog pojedinačnog Toptim  člana, osim opisanog slučaju u članu 4.

(2)    Toptim Pretplatnik za svakog Toptim člana može istovremeno izabrati samo jedan profil.

(3)   Svi pozivi definisani profilom korisnika pripadajuposlovnom dijelu računa, osim poziva ostvarenih korištenjem  opcije  “Opcija 9”.

(4)   Promjena Profila se može vršiti maksimalno jednom mjesečno.

(5)   U slučaju korištenja profila 1., ekvivalent saobraćaja na Toptim paketima iz ponude je moguće utrošiti na dodatne usluge, koje je pretplatnik definisao u zahtjevu za pojedinačni priključak.

 

13. Tarifni paket Toptim

 

Član 20.

 

(1)   Tarifni paket Toptim sa uključenim iznosom za off net saobraćaj, može se aktivirati sa primjenom od prvog narednog obračunskog perioda isključivo na mobilnim priključcima – članovima Toptima, kroz poslovni ili kroz privatni račun.

(2)   Aktiviranje tarifnog paketa Toptim, se vrši na osnovu zahtjeva potpisanog od strane Toptim Pretplatnika, ukoliko se tarifni paket prikazuje na poslovnom računu ili na osnovu zahtjeva potpisanog od strane  Toptim člana ukoliko se isti obavezuje da će tarifni paket plaćati kroz privatni račun.

(3)   Tarifni paket se može aktivirati/deaktivirati na poslovnom ili na privatnom dijelu računa.  Iznos naknade za tarifni paket ne uključuje osnovnu pretplatu koja se plaća za svakog mobilnog člana grupe.

(4)   Tarifni paket pokriva samo saobraćaj na poslovnom računu ili samo na privatnom računu, ovisno uz koji račun je aktiviran.

(5)   U slučaju napuštanja Toptima od strane jednog ili svih mobilnih priključaka i vraćanja u redovan ugovorni odnos, svi tarifni paketi iz Toptima se poništavaju, te se pretplatnički brojevi vraćaju u stanje u kojem su bili do trenutka uključenja Toptim usluge, izuzev ako postoje ugovorene obaveze po osnovu asemblirane usluge.

(6)   Neutrošeni iznos za mobilne članove ponude paketa na bazi broja priključaka uz jedinstveni tarifni plan ili uz korištenje tarifnih Toptim paketa u toku jednog obračunskog perioda može se prenijeti u naredni obračunski period u toku kojeg se može iskoristiti. Jednom preneseni iznos ne može se dalje prenositi u sljedeći mjesec.

(7)   Novčani iznos ekvivalenta od naknade u ponudi paketa na bazi broja priključaka uz mogućnost korištenja tarifnih Toptim paketa ne može se prenijeti u naredni obračunski period.

 

14. Detaljni izvještaj

 

Član 21.

 

(1)   Toptim Pretplatnik ima pravo na detaljni izvještaj za dio saobraćaja koji se plaća kroz Poslovni račun.

(2)   Toptim član ima pravo na  detaljni izvještaj o dijelu saobraćaja koji se plaća kroz Privatni račun.

 

15. Privremeno isključenje 

 

Član 22.

 

(1)   Sankcija privremenog isključenja koja se primjenjuje prema Toptim Pretplatniku zbog neplaćanja računa, podrazumijeva onemogućavanje korištenja Toptima svim članovima Toptim  grupe.

(2)   U slučaju iz prethodnog stava Toptim Pretplatnik je obavezan platiti  ukupnu naknadu za ponovno uključenje u skladu sa Cjenovnikom. 

(3)   Sankcija privremenog isključenja koja se primjenjuje prema Privatnom korisniku zbog neplaćanja Privatnog računa, podrazumijeva onemogućavanje korištenja dijela Toptima koji se evidentira i naplaćuje putem Privatnog računa. 

(4)   U slučaju iz prethodnog stava, Privatni korisnik je obavezan platiti  naknadu za ponovno uključenje, u skladu sa Cjenovnikom.

16. Prestanak ugovornog/korisničkog odnosa

 

Član 23.

 

(1)   Ukoliko  do  isticanja roka privremenog isključenja Toptim Pretplatnik nije platio račun, nastupiće prestanak ugovornog/korisničkog odnosa.

(2)   Ukoliko do isticanja roka privremenog isključenja Privatni korisnik nije platio račun, nastupiće prestanak korisničkog odnosa, odnosno statusa Toptim člana, samo za Privatnog korisnika.

(3)   Sankcija prestanka ugovornog/korisničkog odnosa u Toptimu podrazumijeva i prestanak ugovornog odnosa koji je modifikovan u cilju pružanja/korištenja Toptima, u skladu sa Specifičnim uslovima Toptima.

(4)   Ponovno uspostavljanje ugovornog odnosa iz prethodnog stava biće omogućeno u skladu sa Opštim uslovima.

Član 24.

(1)   Uslovi korištenja  Toptima se baziraju na  tzv. fer korištenju od strane svih članova Toptim  grupe.

(2)   Pod fer korištenjem se podrazumijeva da je BH Telecom kreirao Toptim  i utvrdio tarife na osnovu profila prosječnog poslovnog korisnika i procjene svih aspekata u pružanju/korištenja Toptima, a naročito u pogledu procjene količine i dužine trajanja besplatnih on-net poziva.

(3)   Ukoliko korištenje usluge prekorači  procjene i BH Telecom  utvrdi  nelogično povećanje korištenja u toku obračunskog perioda, Menadžer velikih korisnika će upozoriti Toptim Pretplatnika na izlazak iz okvira fer korištenja.

(4)   Ukoliko se i nakon upozorenja utvrdi nepoštovanje pravila fer korištenja BH Telecom može primijeniti sankciju privremenog isključenja i jednostranog otkaza ugovora Toptim Pretplatniku koji nije postupio po pismenom upozorenju Menadžera velikih korisnika.

17. Trajanje Toptim ugovora, otkaz Toptim ugovora i otkaz korisničkog odnosa Privatnog korisnika

Član 25.

(1)   Ugovor za pružanje/korištenje Toptim usluge zaključuje se na neodređeno vrijeme sa obaveznim trajanjem.

(2)   Toptim Pretplatnik ima pravo pismeno otkazati Toptim ugovor u skladu sa Opštim uslovima, Cjenovnikom i ovim Specifičnim uslovima.

(3)   Izuzetak iz stava (2) ovog člana je otkaz Ugovora u probnom periodu definisan članom 14. stav (2).

(4)   Prihvatanjem zahtjeva za otkaz Toptim ugovora, prestaje korisnički odnos svih Toptim članova.

(5)   Privatni korisnik ima pravo otkazati korisnički status uz saglasnost Toptim Pretplatnika, a  u skladu sa Opštim uslovima, Cjenovnikom i ovim Specifičnim uslovima.

(6)   Prihvatanjem zahtjeva za otkaz korisničkog statusa Privatnog korisnika, prestaje njegovo članstvo u Toptim grupi.

(7)   Otkaz će se realizovati prvog dana novog obračunskog perioda koji nastupi protekom  otkaznog roka.

 

18.  Završne odredbe

 

Član 26.

 

(1)   Specifični uslovi dostupni su na prodajnim mjestima BH Telecoma i na službenoj web stranici BH Telecoma www.bhtelecom.ba.

(2)     Ovi Specifični uslovi stupaju na snagu danom donošenja i primjenjivat će se po proteku 30 dana od dana objavljivanja.

(3)     Početkom primjene ovih Specifičnih uslova van snage se stavljaju Specifični uslovi usluge „TOPTIM“ usvojeni Odlukom broj: 00.1-2.1.-31366-1/13 od 30.12.2013. godine.

(4)     BH Telecom zadržava pravo izmijene ovih Specifičnih uslova u skladu sa primjenjivim propisima.

 

 

 

 

 

(5) BH Telecom će ove specifične uslove i njihove kasnije izmjene i dopune objaviti i učiniti dostupnim na način utvrđen pravilima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine.