Skupština dioničara

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

44. (VANREDNA PONOVLJENA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA

BH TELECOM SARAJEVO

- ODBOR ZA GLASANJE -

 

 

Broj: 00.1 – 1.1 – 12442/13 – 44

Sarajevo, 22.04.2016. godine

Na osnovu člana 53. st. 7. i 8. Statuta, a u vezi s članom 25. st. 4. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br.: 19/10), a nakon održane 44. (vanredne ponovljene) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

 

I Z V J E Š T A J


o radu Odbora za glasanje na 44. (vanrednoj ponovljenoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo


I           Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 22.04.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Društva u Ulici Franca Lehara broj 7, s početkom u 10,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1/  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2/  Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata;

3/ Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.


II          Pravo učešća i odlučivanja na 44. (vanrednoj ponovljenoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je 7.868 dioničara, s ukupno 63.457.358 dionica s pravom glasa.


III         Prijavu za učešće u radu 44. (vanredne ponovljene) Skupštine Društva podnijelo je 18 dioničara/ punomoćnika dioničara sa  59.020.363 dionica s pravom glasa, što predstavlja 93,0080 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.


IV        Neposredno prije početka 44. (vanredne ponovljene) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se 16 dioničara/punomoćnika dioničara, sa 59.020.109 dionica sa pravom glasa, što predstavlja 93,0076 % od ukupnoga broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 44. (vanrednoj ponovljenoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punopravno da radi i donosi pravno valjane odluke.

 

V         Rezultati glasanja:

 

 

1.  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

 

Prisutni dioničari / punomoćnici dioničara aklamacijom su izabrali za:

 

a)  predsjednika 44. (vanredne ponovljene) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

gđu.  IRMU MEMIĆ,

 

a za

 

b)  ovjerivače zapisnika:

 

  • AMILA HANJALIĆA, I
  • MIRELU OSMANAGIĆ.

2. Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

 

Od ukupno 345.120.645 glasova (broj prisutnih dionica sa pravom glasa X broj članova nadzornog odbora koji se razrješava/imenuje), o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

 

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora g. Fuada Čibukčića, glasalo je 59.020.109 glasova,

 

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je 59.020.109 glasova, 

 

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora g. Nedina Dedića, glasalo je 59.020.109 glasova,                

 

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora g. Mugdima Mandžuke, glasalo je 59.020.109 glasova,

 

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora g. Ibrahima Velića,  glasalo je 59.020.109 glasova,

 

„ZA“ razrješenje v.d. člana Nadzornog odbora g. Vjekoslava Ivankovića, glasalo je 59.020.109 glasova,

 

NEVAŽEĆIH glasova 0 .

 

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 2. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je usvojena  

 

Odluka

o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo zbog isteka mandata

 

 

3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH  Telecom Sarajevo

 

Od ukupno 345.120.645 glasova (broj prisutnih dionica sa pravom glasa X broj članova nadzornog odbora koji se imenuju/razrješavaju), o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

 

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora g. Fuada Čibukčića, glasalo je 58.793.114 glasova,    

 

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora gđe. Almine Pilav, glasalo je 58.793.114 glasova,                  

 

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora g. Nedina Dedića, glasalo je 58.793.114 glasova,

 

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora g. Mugdima Mandžuke, glasalo je 58.793.114 glasova,

 

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora g. Ibrahima Velića, glasalo je 58.793.114 glasova,

 

„ZA“ imenovanje v.d. člana Nadzornog odbora g. Vjekoslava Ivankovića, glasalo je  58.793.114 glasova. 

 

NEVAŽEĆIH glasova 1.361.970.

 

Na osnovu rezultata glasanja za tačku 3. dnevnog reda, predsjedavajuća Skupštine je konstatovala da je usvojena

 

Odluka

o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

VI        U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 44. (vanrednoj ponovljenoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 49. Statuta Društva, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).


VII       Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 44. (vanrednoj ponovljenoj) Skupštini predani su u Odjel sekretara Društva na čuvanje.

VIII      Ovaj će se Izvještaj objaviti na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u roku od 5 dana od dana održavanja 44. (vanredne ponovljene) Skupštine Društva.

  

 

     ODBOR ZA GLASANJE:

 

  1. Edin Sedlarević   _______________

 

  1. Aida Kapidžić      _______________

 

  1. Hariz Haljevac     _______________