Skupština dioničara

 

Na osnovu člana 231. i 249. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15), i člana 61. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.1-1881/16-9 od 25.02.2016. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, o b j a v lj u j e

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o dopuni dnevnog reda 45. redovne Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo i prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ispred državnog kapitala

 

 

1. Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo je u zakonom utvrđenom roku, dana 14.06.2016. godine, primio zahtjev Vlade Federacije BiH koja je u ime Federacije Bosne i Hercegovine, IB 107000076387021, imatelja 57.114.378. dionica, što predstavlja 90,0043% osnovnog kapitala, za dopunu dnevnog reda 45. redovne Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sazvane za dan 30.06.2016. godine, za koju je Obavještenje o  sazivanju, objavljeno dana 09.06.2016. godine u dnevnim novinama “Avaz” i web stranici Društva, uvrštavanjem dodatnih tačaka dnevnog reda „Ad.5./ Donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo” i “Ad.6./ Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo“, sa prijedlogom odluka za predložene tačke.

 

2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dana 08.06.2016. godine donijela je:

-           Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo, V. broj: 1235/2016, ispred državnog kapitala, i

-           Odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora  BH Telecom d.d. Sarajevo, na vremenski period od četiri godine, V. broj: 1236/2016.

 

3. Za predloženu tačku dnevnog reda „Ad.6./ Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo“, dostavljen je prijedlog odluke sa prijedlogom kandidata za članove Nadzornog odbora, ispred državnog kapitala, i to:

 

-        Fuad Čibukčić,

-        Mugdim Mandžuka,

-        Vjekoslav Ivanković,

-        Nedin Dedić,

-        Almina Pilav,

-        Haris Delizaimović.

 

4. Shodno zahtjevu dioničara za dopunu dnevnog reda, ovo Obavještenje će biti objavljeno u dnevnom listu u kojem je objavljeno Obavještenje o sazivanju 45. redovne Skupštine i na web stranici Društva, a predložene tačke će se uvrstiti u dnevni red 45. Skupštine pod tačkom 5. i 6.

 

Broj: 00.1-1.2-14819/16

Sarajevo, 15.06.2016. godine

 

NADZORNI ODBOR DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

 

 

__________________________________________________________

 

 

 

 

DIONIČKO DRUŠTVO  BH TELECOM

    S A R A J E V O                                                             

            NADZORNI ODBOR

 

 

Broj: 00.1-1.2-13874/16-1                             

Sarajevo, 06.06.2016. godine

 

 

Na osnovu člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj: 81/15 ), i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 45. redovne Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, 00.1-1.2-13874/16, sa 3. sjednice održane dana 06.06.2016. godine, Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo,                      o b j a v l j u j e

 

O B A V J E Š T E N J E

 

o sazivanju 45. redovne Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

            Saziva sa 45. redovna Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, koja će se održati dana 30.06.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 10,00 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara broj 7, velika sala na V spratu.

 

I           Za Skupštinu se predlaže s lj e d e ć i:

 

D n e v n i    r e d

 

1/         Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2/         Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Izvještaje o radu  Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

3/         Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu;

4/         Usvajanje Odluke o isplati dividende za 2015. godinu.

 

II          Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće i kandidovanje                

1.         Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

 

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

 

Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

 

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faxom ili e-mailom (na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, sa naznakom: za 45. redovnu Skupštinu Dioničkog društva; fax: 033 20 77 38, e-mail: skupstina@bhtelecom.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Franca Lehara broj 7, Sarajevo, u sobi broj 414. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predočiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda.

 

Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

 

2.         Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

 

Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbničkih poslova, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

 

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 45. redovne Skupštine.

 

III         Glasanje u odsutnosti

 

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine.

 

U ovom slučaju, dioničari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsutnosti.

 

Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

 

IV        Radna tijela Skupštine

 Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, čine:

 

a) Edin Sedlarević,  predsjednik          Maida Letić, zamjenik predsjednika          

b) Aida Kapidžić, član                            Edina Karišik, zamjenik
c) Hariz Haljevac,  član                          Enisa Ćurevac, zamjenik              

 

Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.

  

Skupštinom Društva, do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. 

 

Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika.

 

Članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

V         Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

 

Narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, ulica Franca Lehara broj 7, soba broj 414 na IV spratu, svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati.

 

Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 45. redovnoj Skupštini Društva) i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 45. redovnoj Skupštini), iz Poslovnika o radu Skupštine Društva će biti objavljeni na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba.

 

VI        Preporuka

 

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

 

V.D. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  

Fuad Čibukčić, dr.sc.occ., s.r