Skupština dioničara

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

46. (VANREDNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA

BH TELECOM SARAJEVO

- ODBOR ZA GLASANJE -

 

 

Broj: 00.1 – 1.1 – 26037-19/16

Sarajevo, 19.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 53. st. 6. i 7. Statuta, a u vezi s članom 25. st. 4. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br.: 19/10), a nakon održane 46. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

 

I Z V J E Š T A J
o radu Odbora za glasanje na 46. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 I           Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 19.12.2016. godine u Sarajevu, u prostorijama Društva u Ulici Franca Lehara broj 7, s početkom u 10,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1/  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2/ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine;

3/ Donošenje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2016. godini;

4/ Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.

 


II          Pravo učešća i odlučivanja na 46. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je 7.867 dioničara, s ukupno 63.457.358 dionica s pravom glasa koji su na dan 18.11.2016. godine bili upisani u listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan).


III         Prijavu za učešće u radu 46. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je 25 dioničara/ punomoćnika dioničara sa  58.817.501 dionica s pravom glasa, što predstavlja 92,6881 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.


IV        Neposredno prije početka 46. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se 21 dioničara/punomoćnika dioničara, sa 58.816.760 dionica sa pravom glasa, što predstavlja 92,6869% od ukupnoga broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 46. (vanrednoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punopravno da radi i donosi pravno valjane odluke.

 

V         Rezultati glasanja:

 

1.  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

 

Prisutni dioničari / punomoćnici dioničara aklamacijom su izabrali za:

 

a)  predsjednika 46. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

gđa.  IRMA MEMIĆ,

 

a za

 

b)  ovjerivače zapisnika:

 

  • AMILA HANJALIĆA, I
  • AMRU ČORDA.

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine

 

Od ukupno 58.816.760  dionica sa pravom glasa:

 

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine glasalo je 1.461.968 dionica ili 2,4856 %.

 

„PROTIV“ je glasalo 57.343.404 dionica  ili 97.4950 % .

 

NEVAŽEĆIH glasova 11.388 dionica  ili 0,0194 %.

 

 

3. Donošenje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2016. godini

 

Od ukupno 58.816.760  dionica sa pravom glasa:

 

„ZA“ Donošenje Odluke o odobrenju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim licima u 2016. godini glasalo je 58.721.595  dionica ili 99,8382 %.

 

„PROTIV“ je glasalo 83.777 dionica  ili 0,1424 % .

 

NEVAŽEĆIH glasova 11.388 dionica ili 0,0194 %.

 

 

4. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

Od ukupno 58.816.760  glasova  o imenovanju članova Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo prisutni dioničari/punomoćnici dioničara, glasali su kako slijedi:

 

„ZA“ imenovanje člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo gđa. Dika Osmanović, glasalo je 19.599.700,3  glasova,    

 

„PROTIV“ imenovanja člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo gđa. Dika Osmanović, glasalo je 0 glasova,

 

„ZA“ imenovanje člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo gđa. Fatima Obhodžaš, glasalo je 19.599.700,3  glasova,    

 

„PROTIV“ imenovanja člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo gđa. Fatima Obhodžaš, glasalo je 0 glasova,

 

„ZA“ imenovanje člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo g. Ekrem Čagalj, glasalo je 19.224.491  glasova,    

 

„PROTIV“ imenovanja člana Odbora za reviziju Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo g. Ekrem Čagalj, glasalo je 392.859,3  glasova,    

 

 

NEVAŽEĆIH glasova 8.

 

 

VI        U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 46. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 49. Statuta Društva, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).


VII       Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 46. (vanrednoj) Skupštini predani su u Odjel sekretara Društva na čuvanje.

VIII      Ovaj će se Izvještaj objaviti na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u roku od 5 dana od dana održavanja 46. (vanredne) Skupštine Društva.

 

 

     ODBOR ZA GLASANJE:

 

  1. Edin Sedlarević   _______________

 

  1. Aida Kapidžić      _______________

 

  1. Hariz Haljevac     _______________