Skupština dioničara

   DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

47. (VANREDNA) SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA

                 BH TELECOM SARAJEVO

                 - ODBOR ZA GLASANJE -

 

 

Broj: 00.1 – 1.1 – 3441/17-17

Sarajevo, 06.03.2017. godine

 

Na osnovu člana 53. st. 6. i 7. Statuta, a u vezi s članom 25. st. 4. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br.: 19/10), a nakon održane 47. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Odbor za glasanje sastavlja

 

I Z V J E Š T A J
o radu Odbora za glasanje na 47. (vanrednoj) Skupštini
Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 


I           Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo održana je dana 06.03.2017. godine u Sarajevu, u prostorijama Društva u Ulici Franca Lehara broj 7, s početkom u 10,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1/  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2/ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine.

 


II          Pravo učešća i odlučivanja na 47. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imalo je 7.849 dioničara, s ukupno 63.457.358 dionica s pravom glasa koji su na dan 03.02.2017. godine bili upisani u listu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine (30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan).


III         Prijavu za učešće u radu 47. (vanredne) Skupštine Društva podnijelo je 22 dioničara/ punomoćnika dioničara sa  58.677.522 dionica s pravom glasa, što predstavlja 92,4676 % od ukupnog broja dionica sa pravom glasa.


IV        Neposredno prije početka 47. (vanredne) Skupštine Društva Odboru za glasanje prijavilo se 19 dioničara/punomoćnika dioničara, sa 58.676.875 dionica sa pravom glasa, što predstavlja 92,4666 % od ukupnoga broja dionica sa pravom glasa, nakon čega je Odbor za glasanje utvrdio da postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na 47. (vanrednoj) Skupštini Društva, odnosno da Skupština može punopravno da radi i donosi pravno valjane odluke.

 

V         Rezultati glasanja:

 

1.  Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

 

Prisutni dioničari / punomoćnici dioničara aklamacijom su izabrali za:

 

a)  predsjednika 47. (vanredne) Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

gđa. IRMA MEMIĆ,

 

a za

 

b)  ovjerivače zapisnika:

 

  • AMILA HANJALIĆA, I
  • AMRU ČORDA.

 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine

 

Od ukupno 58.676.875  dionica sa pravom glasa:

 

„ZA“ Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 01.01.2017. do 31.12.2019. godine glasalo je 58.665.487 dionica ili 99,9806 %.

 

„PROTIV“ je glasalo 11.388 dionica  ili 0,0194 % .

 

NEVAŽEĆIH glasova 0 dionica  ili 0 %.

 

 

VI        U skladu sa rezultatima glasanja, sve odluke na 47. (vanrednoj) Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donesene su u skladu sa odredbama člana 49. Statuta Društva, a u vezi s članom 236. stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15).


VII       Glasački listići, Izvještaj o prisutnosti dioničara/punomoćnika na 47. (vanrednoj) Skupštini predani su u Odjel sekretara Društva na čuvanje.

VIII      Ovaj će se Izvještaj objaviti na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u roku od 5 dana od dana održavanja 47. (vanredne) Skupštine Društva.

 

 

     ODBOR ZA GLASANJE:

 

  1. Edin Sedlarević   _______________

 

  1. Aida Kapidžić      _______________

 

  1. Hariz Haljevac     _______________