Finansijski izvještaji

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENT (PDF) - 05.09.2014. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo 

 

I Z V J E Š T A J

O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

 

I - OPĆI PODACI O EMITENTU 

 

- puna i skraćena firma 

 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

 BH TELECOM d.d. Sarajevo

- adresa sjedišta 

Sarajevo,

Obala Kulina Bana broj 8

- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica 

Tel: +387 33 23 26 51  fax: +387 33 22 11 11

skupstina@bhtelecom.ba  www.bhtelecom.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU 

 

- navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o bavljivanju informacija i izvještavanju 

Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2013. godine

Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu

- datum nastanka događaja 

08.05.2014. godine

- kratak opis i razlog događaja 

Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na svojoj 37. sjednici održanoj dana 08.05.2014. godine donijela je sljedeće odluke:

  1. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva BH Telecom za period I – XII 2013. godine;
  2. Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu.

Dobit Društva utvrđena u revidiranim finansijskim izvještajima i bilansu uspjeha za 2013. godinu, raspoređuje se za:

-       Porez na dobit za 2013. godinu u iznosu od 13.967.849 KM,

-       Isplata dividende dioničarima u iznosu od 110.000.000 KM,

-       Dio neto dobiti za donacije u iznosu od 1.191.810 KM,

-       Akumulirana neraspoređena dobit – za investiranje u iznosu od 7.988.944 KM.

Društvo će isplatiti dividendu u ukupnom iznosu od 110.000.000 KM, odnosno 1,73 KM po dionici. Dividenda se isplaćuje dioničarima koji budu evidentirani na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH na dan 08.05.2014. godine. Prema listi dioničara, Društvo će utvrditi iznos dobiti za svakog dioničara pojedinačno, proporcionalno njihovom učešću u kapitalu Društva. Dividenda će se isplatiti u roku do 180 dana od dana donošenja odluke od strane Skupštine Društva. Dioničarima koji ranije nisu dostavili uplatne račune i dioničarima kojima se prvi put isplaćuje dividenda, dividenda će se uplatiti u roku do 180 dana po dostavljanju uplatnog računa.

- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja 

Generalni direktor Društva

 

mr. Nedžad Rešidbegović, dipl ing.el.

- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj 

Sarajevo, 09.05.2014. godine

Sekretar Društva

 

Faruk Hamzić, dipl. iur.

 

 

Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu (PDF)

 

Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari 


Godišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu (PDF)

 

Godišnji Izvještaj o poslovanju emitenta za period od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Opći podaci od 01.01 do 31.12.2013. godine

 

Bilans uspjeha od 01.01. do 31.12.2013. godine

 

Bilans stanja na dan 31.12.2013. godine

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima za period  od 01.01. do 31.12.2013. godine, indirektna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu za period koji se završava na dan 31.12.2013. godine

 

Zabilješke i komentari uprave 

 

Izvještaj neovisnog revizora

 Polugodišnji izvještaj o poslovanju za 2013. godinu (PDF)

 

Opći podaci

 

Bilans uspjeha

 

Bilans stanja

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - indirektna metoda

 

Izvještaj o gotovinskim tokovima - direktna metoda

 

Izvještaj o promjenama na kapitalu

 

Zabilješke i komentari