Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma

Usluga Prenos telefonskog broja Vam omogućava da, ukoliko želite, zadržite svoj postojeći telefonski broj kada mijenjate telekom operatora.

 

Prenos telefonskog broja omogućen je svim fizičkim i pravnim licima, korisnicima fiksne ili mobilne telefonske usluge nekog od telekom operatora na području BiH.

 

U fiksnoj mreži geografski brojevi mogu se prenijeti na geografskoj lokaciji koja se nalazi u području mrežne grupe kojoj pripadate, a negeografski brojevi mogu se prenijeti na bilo koju lokaciju.

 

Prenos mobilnog telefonskog broja može se izvršiti bez ograničenja, bilo da ste postpaid ili prepaid korisnik.

 

Brojevi koji su bili aktivni u korisničkim grupama ne mogu se razdruživati već se mogu prenositi iskljucivo u sklopu grupe takvih brojeva.

 

Postupak prenosa telefonskog broja

Za prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma zahtjev podnosite na nekom od naših prodajnih mjesta. Prilikom podnošenja zahtjeva obavezni ste priložiti potvrdu o izmirenju dugovanja izdatu od strane operatora čije usluge ste do sada koristili (ukoliko se radi o prenosu pretplatničkog broja), kao i identifikacijske dokumente propisane Uslovima za pružanje telekomunikacionih usluga BH Telecoma:

Za fizička lica, jedan od slijedećih dokumenata:

• lična karta / pasoš / vozačka dozvola

 

Za pravna lica, kumulativno:

• rješenje o upisu u sudski ili drugi zakonom utvrđeni registar,

• uvjerenje o poreznoj registraciji sa identifikacionim brojem,

• dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

 

Za strana fizička lica, kumulativno:

• pasoš,

• prijava boravišta na adresi u Bosni i Hercegovini ili lična karta stranca

 

Za strana predstavništva, kumulativno:

• dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa,

• dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.

 

Prepaid korisnici mobilne mreže obavezni su priložiti SIM karticu i originalni dokument (certifikat) sa PUK kodom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za prenos broja odabirete paket usluga BH Telecoma koji želite koristiti.

Zahtjev za prenos broja smatra se ujedno i zahtjevom za raskid pretplatničkog/korisničkog odnosa kod operatora čije usluge ste koristili.

Nakon podnošenja zahtjeva, naknadno ćete biti obavješteni o mjestu i vremenu potpisivanja ugovora, kao i preuzimanju SIM kartice ako se radi o mobilnom telefonskom broju.

Prenos telefonskog broja u mrežu BH Telecoma je besplatna usluga i realizuje se na dan koji ste naveli u Zahtjevu za prenos broja.