Uputstvo BH Telecoma za prijavljivanje za partnerstvo

 

 

Ovaj dokument je namijenjen organizacijama, institucijama, ustanovama, i svima onima koji žele da se prijave za sponzorska sredstva BH Telecoma d.d. Sarajevo. U njemu je predstavljeno kako BH Telecom  vidi svoju ulogu kroz strategiju korporativne filantropije, predstavljene su fokus-oblasti u koje BH Telecom ulaže sredstva, kao i naše ciljne grupe. Navedeno je na koji način je BH Telecom spreman da pruži podršku programima i projektima, kao i na koji način je moguće prijaviti se za podršku.

 

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE CIJELI DOKUMENT, jer Vam može pomoći da što bolje pripremite Vašu prijavu za prijedlog programa ili projekta koji želite da realizujete, a za šta Vam je potrebna podrška/sponzorstvo BH Telecoma. 

*Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, predlažemo da se obratite Sektoru tržišnih komunikacija BH Telecoma. 

*Kontakti su navedeni na kraju ovog dokumenta.

 

1. Kako BH Telecom d.d. Sarajevo vidi svoju stratešku ulogu u Bosni i Hercegovini  u oblasti korporativne odgovornosti:

 

BH Telecom nastoji da aktivno i konstantno doprinosi reizgradnji sistema vrijednosti, razvoju društva uopšte, a posebno sporta, nauke i kulture u Bosni i Hercegovini, putem iniciranja, prepoznavanja i pružanja finansijske podrške akcijama, projektima, organizacijama i institucijama koje djeluju u istom pravcu.

 

Važno je naglasiti da se BH Telecom ne ograničava samo na podršku projektima koji su mu predloženi ili ponuđeni, već ih aktivno inicira, naročito kada su u pitanju humanitarni projekti, kao i projekti koji su  kreirani da pomognu djeci i mladima u lakšem odrastanju i pravilnom razvoju i odgoju. Projekte BH Telecom realizuje samostalno, u ili u saradnji sa nadležnim društvenim institucijama, bilo da su one državnog, federalnog, kantonalnog, općinskog/lokalnog ranga. Iskreno vjerujemo u moć i snagu strateških partnerstava čemu težimo u svom radu. Cilj nam je da jednom uspostavljena partnerstva gradimo kroz nove akcije i projekte. Svojim djelovanjem BH Telecom nastoji naročito da ohrabri i pruži šansu nezavisnim, inovativnim, kreativnim, kao i neafirmisanim mladim ljudima i njihovim inicijativama u Bosni i Hercegovini. Suštinu svakog partnerstva vidimo u komplementarnom delovanju partnera – vjerujemo da se najbolji rezultati postižu kad se kapaciteti partnera nadopunjuju.

 

2. Fokus:

 

BH Telecom korporativnu odgovornost, odnosno korporativnu filantropiju shvata kao važan sastavni dio korporativne filozofije i misije kompanije. Od prvog dana svog postojanja i poslovanja u Bosni i Hercegovini, BH Telecom  daje svoj doprinos:

-         sportu,

-         nauci,

-         obrazovanju,

-         kulturi i umetnosti,

-         socijalnoj sigurnosti,

-         očuvanju prirode i zdrave životne sredine.

 

3. Ciljna grupa:

 

U svom radu BH Telecom je prije svega usmjeren na mlade, obrazovane i kreativne ljude, koji su pokretačka snaga daljeg razvoja i otvaranja našeg društva ka Evropi. Druga važna ciljna grupa kompanije su ranjive grupe u BiH.

 

4. Visina iznosa namenjena sponzorstvu:

 

Principi za određivanje minimalnih i maksimalnih iznosa koje BH Telecom može izdvojiti za pojedinacno partnerstvo su definisani. Svaki projekat se posmatra i analizira zasebno, kao i predloženi budžet.

 

5. Ko može da se prijavi:

 

Mogu da se prijave sva PRAVNA LICA: sportski klubovi i savezi, obrazovne i naučne institucije, institucije i ustanove u oblasti kulture, registrovane organizacije civilnog društva (*nevladine organizacije, udruženja građana, humanitarne organizacije, društvene organizacije, fondovi i fondacije i sl.), neformalne grupe i institucije.

 

6. Šta BH Telecom ne finansira svojim opštim programom za sponzorstva

 

-         pojedince i njihova putovanja, studije, učešce na konferencijama, ili slične aktivnosti

-         istraživacke projekte tipa: anketiranje, evaluacija, monitoring, ispitivanje i sl.

-         aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa

-         aktivnosti koje se odnose na propovijedanje ili zagovaranje određene religije protiv drugih religija

-         organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju netolerantnost i/ili nasilje

-         organizacije/grupe koje promovišu i zagovaraju nezdrav način življenja (pušenje, uživanje narkotika, konzumiranje alkohola)

-         informisanje, treninge, seminare i/ili slične redovne aktivnosti nevladinog sektora

-         troškove smeštaja i ishrane pojedinaca, učesnika na konferencijama, takmičenjima,...

-         projekte i programe koji se ne realiziraju na teritoriji BiH.

 

7. Procedura donošenja odluka o sponzorstvu:

 

Svi projekti ili programi koji se poklapaju sa uvjerenjima, fokus-oblastima, kao i ciljnim grupama na koje je usmjeren BH Telecom prolaze prvi interes, odnosno oni koji po svojoj prirodi/ krug selekcije. Drugi krug selekcije prolaze oni projekti/programi za koje BH Telecom ima poslovni suštini imaju veći društveni značaj, pa samim tim i veći promotivni potencijal za BH Telecom, u smislu da su i BH Telecomu ponuđene u zadovoljavajućem nivou promotivne usluge, po ekonomski prihvatljivim, realnim cijenama, u skladu sa Kriterijima BH Telecoma za ugovaranje sponzorskih aranžmana. (Više informacija pod: Kriteriji). 

 

 

8. Rok za podnošenje prijava:

 

Da biste aplicirali za sredstva za Vaš planirani projekat NEOPHODNO JE je da pošaljete popunjenu prijavu, odnosno popunjen naš PRIJAVNI FORMULAR, na našu e-mail adresu:  sponzorstva@bhtelecom.ba. Proces odlučivanja u BH Telecomu traje kratko, a sve koji apliciraju za sponzorska sredstva obavještavamo o rezultatima/odlukama BH Telecoma elektronski ili pismeno, bez obzira da li im je sponzorstvo odobreno/usvojeno ili ne, i to najkasnije 10 dana od dostave popunjene aplikacije BH Telecomu.

 

9. Kako poslati prijavu:

 

Da biste konkurisali za sponzorstvo BH Telecoma, potrebno je da popunite i pošaljete prijavni formular. Prijavni formular se nalazi odmah ispod ovog Uputstva za prijavljivanje za sponzorstvo. Spreman i popunjen prijavni formular pošaljite elektronskom poštom na sledeću e-mail adresu: sponzorstva@bhtelecom.ba

 

Osim što ste poslali Vaš popunjen formular elektronski, potrebno je da pošaljete BH Telecomu i printanu/štampanu i propisno ovjerenu prijavu/formular na sledeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Izvršna direkcija za razvoj poslovanja - Sektor tržišnih komunikacija

Franca Lehara broj 7

71000 Sarajevo

 

Prijavni formular se nalazi na sljedećem linku:prijavni formular.pdf.

 

U slučaju da je sponzorstvo koje ste ponudili BH Telecomu prihvaćeno, dobićete od BH Telecoma obavijest o tome, bilo elektronskim putem, bilo putem faksa ili pošte.

 

Prije/do ugovora sa BH Telecomom, predstoji postupak nabavke reklamno-propagandnih usluga  u  skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma,  koji primjenjuje BH Telecom za sve nabavke roba, radova i usluga, dakle i usluga koje su kompaniji ponuđene u okviru sponzorstava različitih kulturnih/sportskih/naučnih, obrazovnih/humanitarnih projekata.