mTu sam

„mTu sam“ je usluga koja omogućava pronalaženje (lociranje) korisnika te slanje vlastite, ili neke određene lokacije pomoću WEB/WAP interfejsa, putem SMS-a i MMS-a. Usluga je od 16.9. 2009. godine u komercijalnom radu.

Ovaj servis omogućava korisnicima da u svakom trenutku mogu locirati jednog ili određenu grupu korisnika i to na dva načina:

 

 

 • putem LBS WAP/WEB portala BH Mobile mreže
 • slanjem SMS poruke

 

 

Usluga omogućava i slanje svoje lokacije, ili neke određene lokacije, na jedan ili više korisničkih brojeva, SMS ili MMS porukom.

 

Krovna usluga „mTu sam“ je podijeljena na cjeline koje korisnici mogu koristiti:

 

 

 • Moje postavke (My Settings) – podaplikacija koja omogućava korisniku da setuje postavke za ovaj servis (privatnost, grupe...)
 • Ja sam tu! (I Am Here!) – podaplikacija koja omogućava osvježavanje i slanje sopstvene lokacije drugim korisnicima
 • Gdje si? (Where Are You?) – podaplikacija koja služi za pravljenje grupa korisnika za lociranje, te lociranje jednog ili više korisnika
 • Vidimo se... (See You...) – podaplikacija koja služi za određivanje bilo koje lokacije i njeno prosljeđivanje drugim korisnicima
 • Nađi lokaciju... (Find Location...) – podaplikacija sa integriranom vektoriziranom mapom Bosne i Hercegovine omjera 1:25 000, koja korisniku omogućava pridruživanje mape sa aplikacijama za lociranje i pretraživanje raznih lokacija po nazivima i ulica i gradova.
 • Pregled aktivnosti (History) – je podaplikacija na kojoj su pohranjeni svi zatjevi korisnika, koje on može pogledati, te svaka komunikacija SMS i MMS porukama, te podaci o dodatnim i izbrisanim korisnicima sa korisničkih listi podaplikacije „Gdje si“.

 

 

ZAHTJEV ZA LOCIRANJEM

 

 Zahtjev za lociranjem putem WEB/WAP sučelja

 

Odlaskom na adresu http://lbs.bhmobile.ba te logiranjem na istu korisnici će imati mogućnost da kroz podaplikaciju Gdje si? (Where Are You?) lociraju druge korisnike (uz njihov pristanak).

Ulaskom na Gdje si? korisnicima će se otvoriti menu. Korisnik ima mogućnost izbora korisnika/objekta kojeg želi locirati, te pritiskom na tipku „Lociraj“ zahtjev za lociranjem se proslijeđuje korisniku kojeg se želi locirati, odnosno, ukoliko postoji potrebni pristanak, vrši lociranje izabranog korisnika,

Također, u slučaju da korisnik želi locirati nekoga ko mu nije na listi prijatelja izborom opcije „Traži“ i upisivanjem broja željenog korisnika, i pritiskom na tipku „Pošalji zahtjev“ zahtjev za lociranjem se proslijeđuje korisniku kojeg se želi locirati, odnosno, ukoliko postoji potrebni pristanak, vrši lociranje izabranog korisnika,

U slučaju da korisnik želi locirati više korisnika, odnosno MSISDN-ova, korisnike je potrebno objediniti u određenu grupu na Gdje si? podaplikaciji. Da bi se to učinilo potrebno kreirati grupu korisnika u sekciji „Moje postavke“ za podsekciju „Grupe Liste prijatelja“ koristeći se jednostavnim GUI-jem. Dakle, neophodno je prvo kreirati ime grupe (Prijatelji, Familija, Djeca, Vozila, Uposlenici i sl.), a nakon toga jednostavnim sistemom prebacivanja, u opciji „Grupe“ u okviru podaplikacije Gdje si?, uz pomoć strelica željene korisnike smještati u kreiranu grupu.

Kada korisnik obavi sve predviđene korake pri kreiranju grupe, potrebno je da označi željenu grupu za lociranje, pritisne tipku „Lociraj“, i zahtjev za lociranjem proslijediće se članovima grupe, odnosno, lociranje će biti obavljeno samo za one članove grupe koji daju odobrenje za lociranje.

Za kreiranje „Liste prijatelja“ za lociranje u okviru podaplikacije Gdje si? važno je napomenuti da za dodavanje korisnika na listu za lociranje svaki korisnik mora dati potvrdu da želi biti na nečijoj listi. Davanjem svoje potvrde korisnici će biti automatski biti provizionirani kao prijateli na obje "Liste prijatelja“, odnosno korisnik A je na listi prijatelja korisnika B i obratno.

 

Zahtjev za lociranjem putem SMS poruke

 

Zahtjev za lociranjem putem SMS poruke omogućen je korisnicima jednostavnim slanjem SMS poruke na broj 061 1135 u koju upisuje GDJE razmak broj korisnika kojeg želi locirati (Npr.  „GDJE 061123456“).

Korisnik u povratnoj SMS poruci dobiva rezultate lociranja korisnika.

U slučaju da korisnik želi dobiti i oznaku na mapi gdje se korisnik nalazi, jednostavnim slanjem SMS poruke na broj 061 1135 sa sadržajem: „GDJE razmak broj telefona korisnika kojeg želi locirati razmak MMS“ korisnik u povratnoj MMS poruci dobiva rezultat lociranja korisnika (Npr.  „GDJE 061123456 MMS“).

 

Slanje svoje trenutne lokacije drugim korisnicima

 

Odlskom na adresu lbs.bhmobile.ba i logiranjem na portal mreže putem Sso username-a i passworda korisnici imaju mogućnost da kroz podaplikaciju Ja sam tu (I Am Here!) proslijede drugom korisniku (ili više njih) svoju lokaciju.

Izborom usluge Ja sam tu korisniku će se otvoriti prozor u kojem izborom na tipku„Osvježi moju lokaciju” dobiju svoju trenutnu lokaciju.

Nakon toga izborom jedne od dvije opcije „SMS“ ili „MMS“ svoju lokaciju mogu proslijediti drugom ili drugim korisnicima, na način da u novootvorenom prozoru u polje„Primalac“ upišu jednog ili više korisnika, ili izaberu nekoga sa svoje liste prijatelja, dopišu dodatni tekst koji žele da proslijede, te na kraju kliknu opciju „Pošalji“.

Kod lociranja sa WEB/WAP-a, u ovisnosti od ranije izabrane opcije (SMS ili MMS) poruka sa korisnikovom lokacijom (za MMS i isječak iz mape) i dodatnim tekstom će se isporučiti korisniku/korisnicima koji su bili u listi primaoca.

 

Slanje neke druge lokacije prema korisnicima

 

Odlaskom na adresu http://lbs.bhmobile.ba, te logiranjem na istu, korisnici će imati mogućnost da kroz podaplikaciju Vidimo se... (See You...) proslijede drugom ili drugim korisnicima bilo koju lokaciju označenu na mapi.

Da bi korisnik uopće mogao poslati neku lokaciju potrebno ju je prvo kreirati na način da se  ukucaju koordinate lokacije u predviđena polja ili jednostavno, putem GIS mape, izabere određena lokacija na području Bosne i Hercegovine. Nakon što je izabere, potrebno je, u predviđena polja za te opcije, dodjeliti ime lokaciji, opisati je, te  je obilježiti izborom predviđene ikonice (Icone) i odabirom boje lokacije.

Nakon toga, izborom „SMS“ ili „MMS“ opcije, kreiranu lokaciju korisnik može proslijediti drugom ili drugim korisnicima, na način da u novootvorenom prozoru u polje „Primalac“upiše ili sa svoje liste prijatelja izabere jednog ili više korisnika, kao i da dopiše dodatni tekst koji želi da proslijedi, a vezan je uz tu lokaciju (npr. Nađemo se kod kina Radnik u 20:00, vodim vas u Kino), te na kraju kliknu opciju „Pošalji“.

U ovisnosti koju od opcija su izabrali (SMS ili MMS) poruka sa kreiranom lokacijom (za MMS i isječak iz mape) i pripadajućim tekstom će se i isporučiti korisniku ili korisnicima koji su bili u listi primaoca.

 

Privatnost korisnika na nivou servisa

Da bi locirao korisnika putem jednog od servisa korisnik mora da ima dozvolu korisnika koji se želi locirati. Dozvola za lociranje korisnika se može samo dodijeliti putem SMS ili WEB/WAP interface kroz opciju „Moje postavke“, na jednostavan način.

Korisnik koji SMS-om dobije zahtjev za odobravanjem lociranja može:

·         Odobriti lociranje,

·         Odbiti lociranje, odnosno samo ignoriše primljenu poruku,

Korisnik takođe istim kanalima može u svakom trenutku:

a)      za pojedinačni upit za lociranjem

 

 • Odobriti lociranje od nekog broja slanjem SMS poruke sadržaja „Dozvoli 06xxxxxxx“ na broj 0611135 za taj broj.

 

·         Blokirati zahtjeve od nekog broja slanjem SMS poruke sadržaja „Ignorisi 06xxxxxxx“ na broj 0611135 za taj broj. ili sve korisnike slanjem SMS poruke sadržaja „Ignorisi“ na isti broj.

b)      da trajno (do opoziva) definiše za svoj profil

 

 • Odobriti zahtjeve za lociranjem od svih korisnika slanjem SMS poruke sadržaja „Dozvoli“ na broj 0611135,
 • Blokirati sve zahtjeve za lociranjem od svih korisnika slanjem SMS poruke sadržaja „Ignorisi“ na broj 0611135.

 

Svaki korisnik logiran na http://lbs.bhmobile.ba, putem „Moje postavke“ opcije ima mogućnost pregleda odnosno izmjene sljedećih podataka uz pregled svih detalja:

·  Uredi moje postavke koje je postavio putem svih kanala pristupa (WEB/WAP/SMS)

·  Liste prijatelja koje je kreirao za Gdje si ti? Grupe korisnika (Friends list group)

·  Moje lokacije koje je kreirao za Vidimo se... grupe lokacija (My Locations group)

Ovim putem korisnik u svakom momentu može izmjeniti bilo koji podatak, te mu je ujedno i omogućeno da personalizira svako pravo lociranja, bez obzira na predefinisani šablon određene grupe.