Djelatnost

Transcendencija telefoniranja u KOMUNIKACIJU...BH Line


...sve je u Brojevima... pa i mi


BH Telecom je najjače i najpouzdanije rješenje za ukupne komunikacijske potrebe korisnika na bh tržištu. U ovom ubrzanom pripremnom razdoblju za evropske integracije još jedanput se potvrđujemo u ulozi ključnog generatora i pokretača općeg razvoja društva. BH Telecom osigurava bh privredi i svim segmentima civilnog društva prednosti najsavremenijih telekomunikacijskih i informacijskih usluga primjerenih potrebama sve zahtjevnijeg tržišta.

 Mreža fiksne telefonije čini neumitno kičmu svakog komunikacijskog sistema jedne države. U svijetu rapidnih promjena, napretka brzine i obima komuniciranja, u svijetu koji postaje globalno informatičko društvo, fiksna telefonija je pokretačka poluga mehanizama komuniciranja bez kojih se svijet danas, društvo i njihovo funkcioniranje više ne mogu niti zamisliti.

Nije dovoljna samo govorna usluga. Ubrzan tempo življenja i potreba za efikasnim komuniciranjem našla je svoje mjesto i u fiksnoj telefoniji, što dokazuje povećan SMS saobraćaj unutar BH Line.


Svijet je pomjerio granice telekomunikacija, a napredak informatičke tehnologije je omogućio širenje Interneta kao globalne svjetske mreže spajajući i najudaljenije tačke svijeta nezamislivom brzinom. Činjenica je da živimo u informatičkom društvu, gdje je brza i pouzdana informacija najbitniji segment početka svake aktivnosti - kreiranje modernog koncepta društva – društva znanja, diseminacija informacija, zabava, način življenja i poslovanja, danas je već sve nepojmljivo bez Interneta.


Zahvaljujući BIHnetu – prvom pružaocu usluga pristupa Internetu u BiH, komuniciranje i razmjena informacija putem ovog medija postala je i dio naše stvarnosti i postojanja. Od 2007. godine BIHnet i BIHPAK su dio BH Line mreže kao podloga i pretpostavka za NGN – mrežu nove generacije. Jednostavnim pristupom na web adresu: www.bhtelecom.ba, otvoren Vam je prozor u cijeli svijet.


BIHNet - Javna mreža za prenos podataka


Javna mreža za prijenos podataka je statistički multipleksirana, široko distribuirana mreža na području koje pokriva BH Telecom. U saradnji sa druga dva operatora u stanju smo izgraditi WAN mrežu na području cijele Bosne i Hercegovine. Korištenjem rezervih linkova na svim glavnim pravcima obezbjeđena je visoka raspoloživost, a dobre performanse sistema su uslovljene optimalnim opterećenjem tranzitnih kapaciteta.


Pouzdanost, raspoloživost i dostupnost VPN mreža realiziranih korištenjem resursa javne mreže za prenos podataka su neovisne o izabranom protokolu.


...go BH Mobile


BH Mobile – zadovoljan Korisnik je u potpunosti MOBILAN Korisnik...

BH Mobile mreža BH Telecoma je najveći operator mobilne telefonije na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ulažući naše cjelokupno znanje i resurse stalno radimo na poboljšanju kvaliteta i raznovrsnosti naših usluga.

Četiri novo kreirana tarifna paketa mini15, midi30, maxi 50 i mega100 pretplatnicima različite dobi, potreba i preferencija omogućavaju maksimalno optimiziranu uslugu uz minimalne troškove.


Proširenja kapaciteta i funkcionalnosti mreže realizirana su uglavnom u skladu sa planom. U radio mreži pušteno je u rad 64 nove GSM/EDGE lokacije baznih stanica čime se njihov ukupan broj popeo na 547, a pokrivenost stanovništva radio signalom dostigla je 97.2%. Infrastrukturni radovi su završeni na još 39 lokacija gdje se očekuje skoro puštanje u rad. Rezultati Network Quality Benchmarking-a pokazali su da su performanse radio mreže BH Mobile u granicama ili iznad svjetskog prosjeka. Okončanjem pilot projekta, u BH Mobile mrežu uvedena je WiFi tehnologija čime je omogućen širokopojasni pristup internetu na šest lokacija u Sarajevu. U domenu podrške korisnicima, uveden je novi sistem za komunikaciju sa korisnicima u upravljanju podrškom.


Gradimo potpuno novu filozofiju potpuno otvorene servisne mreža. Uz postojeće govorne usluge, te servisne platforme SMS, MMS, JAVA, Wap/Web portal, razvijaju se VAS usluge. Istovremeno se već pripremaju nove, kao mCommerce, LBS-lokacijski bazirane usluge, telemetrija i telekomanda. Roaming saobraćaj se odvija sa 73 države, odnosno 155 operatora.

 

Sve dobro je moguće

BH Telecom